En klinisk prospektiv studie:

Temperaturmåling i nyrebekkenet i forbindelse med ureteroskopisk laserbehandling av ureterstein

Målet med studien er å undersøke hvordan ulike laserinnstillinger ved bruk av Thulium fiber laser i forbindelse med ureteroskopisk nyresteinsbehandling påvirker temperaturen i nyrebekkenet. Ved å undersøke varmeutvikling ved ulike laserinnstillinger håper vi å kunne definere hva som er sikre innstillinger ved bruk av denne laseren.

Om studien

Studien er den første i sitt slag som har til hensikt å undersøke temperaturutvikling i nyrebekkenet ved Thulium fiber laserbehandling av stein i øvre urinveier hos pasienter.

Temperaturutvikling i nyrebekkenet ved laseraktivering er så langt bare undersøkt i laboratoriet og hos dyremodeller. 

Laser har de siste 30 årene vært den foretrukne steinknusemetoden ved ureteroskopi, og med utvikling av høy-effekts lasere har det blitt økt søkelys på varmeutvikling ved laseraktivering. 

Studien er derfor viktig å gjennomføre da resultatene kan gi økt kunnskap om hvilke laser innstillinger som vil være trygge og som derfor kan anbefales til bruk ved ureteroskopisk stenknusing i fremtiden.

Aktuelle publikasjoner om ureteroskopisk behandling av sten i øvre urinveier med Thulium fiber laser og temperaturutvikling i nyrebekkenet ved ureteroskopisk laser behandling utgående fra Haukeland universitetssjukehus:

  1. Ulvik Ø, Æsøy MS, Juliebø-Jones P et al. Thulium Fibre Laser versus Holmium: YAG for Ureteroscopic Lithotripsy: Outcomes from a Prospective Randomised Clinical Trial, Eur Urol 2022, 80; 73-79
  2. Æsøy MS, Juliebø-Jones P, Beisland C, Ulvik Ø. Temperature profiles during ureteroscopy with thulium fiber laser and holmium:YAG laser: Findings from a pre-clinical study, Scand J Urol 2022, https://doi.org/10.1080/21681805.2022.2104367

Vitskapleg tittel

Temperaturmåling i nyrebekkenet ved laseraktivering

Les meir om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltaking

Rekrutteringa er avslutta

Kven kan delta?

Pasienter ≥ 18 år som skal til ureteroskopi for behandling av ureterstein eller sten i urinlederen på Dagkirurgisk avdeling, og som er avlastet med eksternt pyelostomikateter i forkant av prosedyren, vil bli spurt om de ønsker å delta når de kommer til journalopptak på urologisk poliklinikk før operasjonen. 

Det er ikke mulig å melde seg på studien selv. Du vil få muntlig og skriftlig informasjon om denne av legen som undersøker deg på urologisk poliklinikk.

Studien foregår utelukkende på Haukeland universitetssjukehus, og alle pasientene opereres ved Dagkirurgisk avdeling. 

Kva inneber studien?

Pasienter ≥ 18 år planlagt til ureteroskopisk stenbehandling og som er avlastet med eksternt pyelostomikateter i forkant av prosedyren vil bli spurt om å delta i studien. 

Dersom du ønsker å delta vil du få gjennomført behandlingen som planlagt. I tillegg vil vi bruke noen ekstra minutter under operasjonen til å måle temperaturen i nyrebekkenet mens vi aktiverer laseren i forbindelse med steinknusingen. 

Etter behandlingen kan du vanligvis reise hjem etter noen timers observasjon. 

Du vil kalles inn til kontroll med CT undersøkelse etter 3 måneder for å se om du har blitt stenfri. Informasjon om nyrestenen, operasjonsprosedyren og oppfølging registreres i en forskningsdatabase og resultatene av temperaturmålingene vil bli sammenlignet for ulike laserinnstillinger. 

Deltagelse i studien krever ikke at du tar flere blodprøver eller andre undersøkelser enn det som er vanlig ved ureteroskopisk behandling og kontroll av sten i øvre urinveier.

Fordeler og ulemper

Det gir deg ingen fordeler å være med i studien ut over at du kan bidra til økt kunnskap om hvordan ulike laser innstillinger påvirker temperaturutviklingen i nyrebekkenet. Dette kan igjen være retningsgivende for hvilke laserinnstillinger som anbefales ved ureteroskopisk steinknusing i fremtiden.

En ulempe ved deltagelse i studien er at operasjonsprosedyren tar ca. 10 minutter lengre tid. Sannsynligvis vil du ikke merke noe til dette da du opereres i narkose.

Kontaktinformasjon

Øyvind Ulvik, overlege, PhD, 1. amanuensis

Epost: oyvind.ulvik@helse-bergen.no