Nettverk av sjukepleiarar i Helse Bergen

Nettverket av ressurssjukepleiarar i kreftomsorg og lindrande behandling i Helse Bergen føretaksområde består av om lag 130 sjukepleiarar.

​Det er ressurssjukepleiar i alle kommunar og på sjukehusavdelingar som behandlar kreftpasientar eller andre pasientar som treng lindrande behandling. 

Sjukepleiarnettverket er delt opp i 7 lokale nettverksgrupper. Ei driftsgruppe med representantar frå samarbeidspartane i nettverket har ansvar for samlingar i nettverket og rutinar knytta til nettverksarbeidet i samsvar med vedtatt kompetanseplan.   

Lokale nettverksgrupper

Pal​lnet. Register over ressurspersonar i nettverket​

 

Er tilgjengelege på følgande tema: Palliasjon, ESAS-r, Nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling, Individuell plan.

Ta kontakt med lokalgruppeansvarleg eller leder av driftsgruppa:
Ann-Kristin Øren: ann-kristin.oren@helse-bergen.no
eller lindrende.behandling@helse-bergen.no ) for å få undervisningsmalane tilsendt.

 

 

Sist oppdatert 09.04.2024