Nettverk av fysio- og ergoterapeutar i Helse Fonna

Nettverk av fysioterapeutar og ergoterapeutar er ein del av Fagleg nettverk innan kreftomsorg og lindrande behandling i Helse Fonna føretaksområde.

Fysioterapi- og ergoterapinettverket består av om lag 30 ressurspersonar frå fysioterapi- og ergoterapieiningar i Helse Fonna og kommunane i Helse Fonna føretaksområde.

Nettverket er leia av ei driftsgruppe på fem personar med representantar frå Helse Fonna, Karmøy kommune og Suldal ​kommune. Driftsgruppa har ansvar for å drifte nettverket og arrangere samlingar i samsvar med strategidokument, aktuell årsplan og kompetanseplan.

Målet for fysioterapi- og ergoterapinettverket er å:

  • Auke fysioterapeutar og ergoterapeutars kompetanse, interesse og engasjement for palliasjon.
  • Skapa eit forum for samhandling mellom fysioterapeutar og ergoterapeutar på dei ulike nivåa og dermed fremme samarbeid og behandlingsflyt i fysioterapi- og ergoterapitenesta.
  • Fremme samarbeid med andre faggrupper.
 

Det vert arrangert fagdag i fysio- og ergoterapinettverket kvar haust.​

Sist oppdatert 11.01.2024