NICE retningslinje for omsorg til døyande i England

Retningslinja blei publisert i desember 2015 og gjeld vaksne (over 18 år) som er døyande. Målet med retningslinja er å betre behandling, pleie og omsorg i livets aller siste dagar og føreset respektfull kommunikasjon med pasient og pårørande.

Sist oppdatert 06.09.2022