Trygderettar

Sosiale og trygdemessige forhold for pasientar som får palliativ behandling.

Nasjonalt h​andlingsprogram for palliasjon i kreftomsorgen​ har også eit kapittel om sosiale og trygdemessige forhold for pasienter som får palliativ behandling. (Kapittel 2 Kjenneteikn og utfordringar ved palliasjon). Dette handlingsprogrammet er gitt ut av Helsedirektoratet.  

Kreftforeninga har rådgivarar som gir råd og informasjon om rettar og muligheiter ved kreftsjukdom.

Pleiepengar

Pleiepengar for pleie av ein nær pårørande. 

Til medlem som i heimen pleier ein nær pårørande i livets sluttfase, vert det ytt pleiepengar i opptil 60 dagar for kvar pasient.

Informasjon om vilkår for pleiepengar på NAV sine nettsider, samt elektronisk blankett for Legeerklæring ved krav om pleiepenger ved pleie av nærstående i hjemmet i livets sluttfase​

Kort informasjon om pleiepengar (pdf)

Sist oppdatert 21.12.2023