Vidareutdanning

Oversikt over aktuelle vidareutdanningstilbod innan lindrande behandling.

Kreftsjukepleie

VID Vitenskapelige Høgskole

Vidareutdanning kreftsjukepleie, VID-Bergen

Universitetet i Stavanger

Vidareutdanning i kreftsjukepleie, Universitetet i Stavanger

 

Palliativ sjukepleie

VID-Vitenskapelige Høgskole

Vidareutdanning i palliativ sjukepleie, VID-Bergen

 

Lindrande behandling, pleie og omsorg 2

 

 

Kreftomsorg og lindrende pleie, AOF-Fagskolen

 

Eldre, helse og samfunn

Høgskulen på Vestlandet, Haugesund

 

Aldring og eldreomsorg

VID Vitenskapelige Høgskole

 

Rettleiing

Høgskulen på Vestlandet

VID Vitenskapelige Høgskole, Bergen

Universitetet i Stavanger

 

Sorgutdanning

Universitetet i Bergen 
Psykologisk fakultet ved UiB og Senter for Krisepsykologi har utarbeidd ei utdanning på 15 studiepoeng for å heva ulike gruppers kunnskap om sorg. Utdanninga rettar seg inn mot helsepersonell (sjukepleiarar, legar og psykologar) samt andre som kjem i kontakt med sørgande etter forventa eller plutselege dødsfall.

Palliativ omsorg

Lovisenberg diakonale høgskole tilbyr eit deltidsstudium i Palliativ omsorg på 30 studiepoeng.

NTNU, studiested Gjøvik60 studiepoeng

 

Smertebehandling

Universitetet i Sørøst-Norge og Oslo Universitetssykehus (OUS) tilbyr ei tverrfagleg vidareutdanning i smertebehandling.

 

Klinisk helsevitenskap - smerte og palliasjon

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNUtilbyr Smerte og palliasjon som ein av tre studieretningar som ein del av toårig master i klinisk helsevitenskap

 

Vidareutdanning for prestar og andre kyrkjelege tilsette

Det teologiske fakultet

 

Etterutdanning for fysioterapeutar

Onkologisk fysioterapi NFFs faggruppe for onkologisk fysioterapi og lymfødembehandling arrangerer jamnleg følgjande kurs:
- Onkologisk fysioterapi del 1
- Onkologisk fysioterapi del 2
- Introduksjonskurs i kreftrelatert lymfødem
- Cancer mamma kurs
- Fysioterapi i palliasjon
Norsk fysioterapeutforbund

Nordisk spesialistkurs i palliativ medisin for legar

Spesialforeningane for palliativ medisin i dei nordiske land har utarbeida ei felles, toårig kursutdanning. 

Nordic Specialist Course in Palliative Medicine

Sist oppdatert 10.04.2024