Kompetansespredningsplan, kvalitetsverktøy og resultatmål

Formidlingsplan 2020-25

Nasjonal kompetansetjeneste for funksjonell mage-tarmsykdom (NKFM) har som primære oppgave å heve kompetansenivået for disse sykdommene innen norsk helsevesen og spredning av oppdatert og kvalitetssikret kunnskap som kan lette sykdomsforløp og bedre behandling av pasientgruppen. 

Vi skal derfor formidle kunnskap til alle nivåer av helsetjenesten, samt til pasienter, deres pårørende og til andre interesserte, inklusive presse og næringsliv.

Det er pekt ut kommunikasjonsansvarlig medarbeider med særlig ansvar for å følge opp presentasjon i elektroniske kommunikasjonskanaler.

5 kompetansespredningtiltak

​Virkemidler  ​Delmål  ​Tidsrom
​Tjenesten har egen nettside: https://helse-bergen.no/nasjonal-kompetansetjeneste-for-funksjonelle-mage-tarmsykdommer-nkfm

Nettsiden oppdateres regelmessig med nyheter fra tjenestens virksomhet, fra kurs og presentasjoner, samt forskningsnytt.
​Lik tilgang til informasjon om bruk av tjenestens ressurser ​Fra 2014
Tjenesten skal etter kapasitet bidra til publikasjoner rettet mot det brede publikum, pasienter og andre. ​Gi lik informasjon om tjenestens tilbud ​Fra 2014

Virkemidler 
Delmål 
Tidsrom

Tjenesten bidrar med enkeltforelesninger og moduler i de obligatoriske LIS 2/3-kurs i spesialistutdanningen for leger i spesialisthelsetjenesten

Gi lik spesialistutdanning og kompetanse i alle helseregionerÅrlig siden 2018

Tjenesten arrangerer valgfritt emnekurs i Funksjonelle mage-og tarmsykdommer for alle spesialiteter

Gi utvidet kompetanse til leger som arbeider med pasientgruppenAnnethvert år siden 2016, neste gang 2021

Tjenesten arbeider for oppgradering av studieplaner ved universitetene gjennom arbeidet med nasjonale læringsutbyttebeskrivelser og nasjonale delprøver i medisin.

Gi bedre kompetanse for FGID og lik for alle regioner
 

Kompetansetjenesten skal være aktiv i grunnundervisning for medisinerstudenter, studenter i klinisk ernæring og spesialsykepleiere i gastrofagene.

Formidle grunnleggende kompetanse likt via alle fakulteter
Bidrag til lærebok i indremedisin fra 2018, ny utgave 2021

Tjenesten skal være aktiv i utarbeidelse av e-læringkurs for etter- og videreutdanning av ulike grupper av leger og kliniske ernæringsfysiologer

Utbre kurstilbudet til de mest aktuelle grupper av leger og ernæringsfysiologerFørste gang 2020

Tjenesten er medarrangør av de nasjonale møtene innen neurogastroenterologi siden 2015

Formidle forskningskompetanse og nettverksbyggingHvert år i mars

Tjenesten er medarrangør med Norsk Selskap for Klinisk Ernæring i årsmøte og LLL-kurs for leger og kliniske ernæringsfysiologer på enkelttema

Spre kompetanse om kostintervensjon blant landets kliniske ernæringsfysiologerFra 2015 og regelmessig siden

Kompetansetjenesten samarbeider med Solstrandkursene og Primærmedisinsk uke om programinnslag

Bedre kunnskap og samarbeid mellom primær- og spesialisthelsetjenestenFlere ganger siden 2016

Virkemidler 
Delmål 
Tidsrom

Tjenesten utarbeider oppdaterte og validerte utrednings- og behandlingsveiledere for Norge

Sikre lik og kunnskapsbasert praksis i alle regionerUnder arbeid i 2019-22
Hospitering ved vår tjeneste samt ved Haukeland Universitetssykehus IBS poliklinikk Spre kompetanse til leger og annet helsepersonell fra alle sykehusFra 2016

Tilbud om foredrag og fagdager finnes for lokalforeninger og sykehusavdelinger

Spre kompetanse og fremme samarbeid om pasientene 

​Virkemidler 
Delmål ​​Tidsrom
​Tjenesten har tatt initiativ til å etablere et Norsk nettverk for Forskning innen funksjonell mage-tarmsykdom
​Fremme forskningskompetanse
​Etablert mars 2017
Tjenesten skal aktivt bidra til å arrangere samlinger for forskningsaktive leger innen funksjonell mage-tarmsykdom
Nettverksmøte årlig

​Fra 2015
​​Tjenesten gir reisestøtte til forskere som skal presentere egne forskningsresultater innen funksjonell mage-tarmsykdom ved internasjonale kongresser
​​Inntil 20 forskere fra alle regioner har fått reisestøtte siden 2016
​Fra 2015

​Tjenesten skal ta initiativ og stimulere til multisenterstudier via nettverk som innbefatter alle helseregioner
​Fremme forsknings- og klinisk kompetanse

​Fikk tildeling til multisenterstudie gjennom Klinbeforsk 2019
​Tjenesten har opprettet et kvalitetsregister som monitorerer utrednings / behandlingsaktivitet og -resultater
​Overvåke behandlingsresultater og ressursbruk
​Mye brukt fra 2016

​Virkemidler
Delmål 
Tidsrom
Tjenesten bidrar med det faglige innhold i IBS-skoler ved LMS-sentra i NorgeSørge for like tilbud til pasienter i alle helseregionerFra 2014
Tjenesten har utarbeidet «Mage-Tarmskolen», et nettkurs for pasienter med IBS
Sikre lik tilgang til god kunnskap og mestring for pasienter uansett regionFra 2019 pilot i Helse Vest, fra 2020 nasjonalt
Internettsiden bidrar med kvalitetssikret innhold av kostråd og livsstilsråd til nettsidene våre og til dags- og ukepressenKvalitetssikret og ikke-kommersiell informasjonFra 2014


Sist oppdatert 05.09.2022