Bakgrunn og historikk

Nasjonalt Kompetansesenter for Multippel Sklerose ble etablert våren 1997 med formell åpning august samme år.

En gruppe menn som sitter i stoler

​​Våren 1997 vedtok Sosial- og helsedepartementet, etter tilråding fra Statens Sykehusråd, at det skulle etableres et nasjonalt kompetansesenter for multippel sklerose, lokalisert til Nevrologisk avdeling ved Haukeland universitetssjukehus.

Høsten 1997 vedtok Sosial- og helsedepartementet opprettelse av et nasjonalt MS-register, og etter tilsagn om konsesjon fra Datatilsynet høsten 1998 ble Norsk MS Register opprettet ved Nasjonalt Kompetansesenter for MS.

Kompetansesenteret har særlig ansvar for å bidra med forskning og fagutvikling samt veiledning og undervisning i norske medisinske fagmiljøer. I mandatet fra departementet fremgår det også at behandlingsansvaret for MS-pasientene fortsatt ligger ved den lokale nevrologiske avdeling.

Registeret er basert på informert samtykke fra hver enkelt pasient og skal registrere insidens og prevalens av MS i Norge. I tillegg er det, etter tilskudd fra Helsetilsynet i 2001, også etablert et 'kvalitetsregister' som skal systematisk registrere effekt og bivirkninger av immunmodulerende behandling ved MS.

I 2007 ble også biobank etablert i tilknytning til Nasjonalt MS-register, heretter 'Norsk MS Register og biobank' som via nettverk av alle nevrologiske avdelinger registrerer alle MS pasienter i landet, samt samler blod- (DNA og serum), spinalvæske (ved diagnostikk), og på sikt vev fra pasienter.

Kompetansesenteret og registeret er organisert som en egen enhet ved Nevrologisk avdeling, Haukeland universitetssjukehus.​


 

Monrad_Krohn_to.png


 


 

Sist oppdatert 25.08.2021