Finaleplass i MS Brain Health Awards

For personer som får sykdommen multippel sklerose (MS), er det viktig å komme raskt i gang med sykdomsbegrensende behandling.  Et norsk prosjekt som forkorter tiden det tar å komme i gang med behandling, har fått internasjonal anerkjennelse med finaleplass i "MS Brain Health Awards".

Publisert 24.06.2022

MS Brain Health


Norsk MS-register og biobank avdekket i 2017 stor variasjon mellom helseforetakene i hvor lang tid det gikk fra pasienten fikk diagnosen til det ble startet behandling. På bakgrunn av dette startet registeret i samarbeid med Nasjonal kompetansetjeneste for MS et kvalitetsforbedringsprosjekt for å redusere tiden det tar fra diagnosen stilles til behandling starter (2017-2019).  Høsten 2019 startet vi et tilsvarende prosjekt som fokuserer på å redusere tiden fra pasienten henvises til nevrolog til diagnosen stilles.  

 Til sammen elleve sykehus i Norge takket ja til å delta i prosjektene (5 sykehus deltok i begge). For begge prosjektene ble det gjennomført en lokal pilot på Nevrologisk avdeling på Haukeland universitetssjukehus i forkant av de nasjonale prosjektene.

 Målet for prosjektene var:

  • Diagnosen skal avklares innen 3 uker etter mottatt henvisning til nevrologisk avdeling for 75% av de som får en MS-diagnose.
  • Innen 1 måned etter at MS-diagnosen er stilt, skal 75% av pasientene ha startet sykdomsbegrensende behandling.

 

Begge prosjektene viste forbedringer i resultatene for alle deltagende sykehus. I det siste prosjektet målte vi både tid fra henvisning til diagnose og tid fra diagnose til behandlingsstart for å kunne vurdere reduksjon i total tid fra henvisning til behandling. Figuren under viser resultatene frem til prosjektslutt i 2021. 

Figur 1

Andel pasienter (ved de syv aktuelle sykehusene) med oppnådd mål på henholdsvis 28 og 49 dager for tid fra henvisning til diagnose og fra henvisning til behandlingsstart. God måloppnåelse for begge målene er over 60% og meget god måloppnåelse er over 75% illustrert ved de to prikkede horisontale linjene.

MS Brain Health er en internasjonal organisasjon som arbeider for å bedre behandling og hjernehelse hos personer med MS (https://www.msbrainhealth.org/). Organisasjonen deler hvert år ut priser for hjernehelsefremmende arbeid innen MS. I år var det et engelsk bidrag som stakk av med seieren, men vi er svært fornøyde med å være en av tre finalister. Dette inspirerer oss sterkt til å arbeide videre med å bedre kvaliteten på MS-omsorgen i Norge. Takk til alle som har vært med å gjøre disse prosjektene mulig; MS-forbundet, nevrologer, sykepleiere, merkantilt personale, avdelingsledelse ved de ulike deltakende sykehus, samt Fagsenter for medisinske kvalitetsregistre i Helse Vest.

 Prosjektene var finansiert av Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre og Fagsenter for medisinske kvalitetsregistre i Helse Vest.

 Se mer om kvalitetsforbedringsprosjektene på nettsiden til Norsk MS-register og biobank.