Informasjon til pasienter om MS- behandling og risiko for alvorlig koronainfeksjon

Nasjonal kompetansetjeneste for MS (NKMS), inkludert referansegruppen, har sammen laget følgende anbefalinger til personer med MS:

Øivind Grytten Torkildsen
Publisert 09.03.2020
Sist oppdatert 07.03.2022

​• Vi anbefaler ikke noen generell stopp eller utsettelse av oppstart eller vedlikehold av behandling med MS-medisiner. Slik behandling gir ikke en så stor økning i forekomsten eller alvorlighetsgraden av infeksjoner at det er verdt risikoen ved å stoppe behandling.

• Generelt følger vi  rådene fra Folkehelseinstituttet. De samme rådene om smitteforebygging gjelder for personer med MS som for alle andre.

• Å følge rådene om smitteforebygging vil være ekstra viktig for personer med MS og for deres nærmeste, fordi MS kan gi en litt høyere risiko for et mer alvorlig forløp av sykdommen. Det samme gjelder for mange andre kroniske sykdommer.

• For personer som har vært i områder med vedvarende smittespredning gjelder egne anbefalinger. Disse rådene inkluderer «å utsette elektive konsultasjoner/prosedyrer for pasienter som siste 14 dager har oppholdt seg i områder med vedvarende spredning av SARS-CoV-2, eller som er definert som kontakt til personer bekreftet smittet med SARS-CoV-2.».

• Uavhengig av koronaepidemien bør personer med nyoppstått luftveisinfeksjon fortrinnsvis unngå å møte på sykehuset til kontroll eller MS-behandling (Tysabri, rituksimab, Lemtrada) som eksponerer andre pasienter for smitterisiko. I de aller fleste tilfeller vil det være en slik kortvarig utsettelse som medisinsk forsvarlig. Behandlingsopphold med Tysabri bør imidlertid ikke overstige åtte uker. Effekten av rituksimab er oftest mye lenger enn seks måneder.

 
I enkelte tilfeller anbefaler vi å være forsiktig:
 
• Oppstart med alemtuzumab (Lemtrada®). Den første måneden etter behandlingen er man særlig utsatt for infeksjoner og frem til coronasituasjonen er avklart, kan det være fornuftig å avvente denne behandlingen.

• Planlagt rebehandling med Lemtrada bør i de fleste tilfeller gjennomføres som planlagt. Hos personer over 50-60 år, særlig dersom det er lite betennelsesaktivitet i sykdommen, bør man overveie å utsette rebehandlingen. Bakgrunnen for dette er at personer over 50-60 år ser ut til å være særlig utsatte for alvorlige coronavirusinfeksjoner.

• Oppstart av behandling med rituksimab (eller okrelizumab) hos personer over 50-60 år med progressiv MS. Bakgrunnen er at koronavirusinfeksjoner ofte har et mer alvorlig forløp i denne aldersgruppen.

Videre lesing:

• Bakgrunnsinformasjon: Gavin Giovannoni, MS-nevrolog i London, har nylig lagt ut en interessant og nyttig vurdering av disse problemstillingene i «Barts MS Blog», inkludert hvilken risiko han mener det kan være ved de ulike behandlingene.

• Hvis det kommer en situasjon med generell smittespredning og eventuelt andre råd fra FHI vil vår praksis måtte endres, og vi vil da gå ut med ny informasjon om det.