Ny artikkel. Mestring av MS påvirker arbeid over tid. En prospektiv studie

En ny artikkel av Nina Grytten Torkildsen (bilde) og kolleger ved Nasjonal kompetansetjeneste for multippel sklerose og ved Stavanger Universitetssykehus, er publisert i det internasjonale tidsskriftet Multiple Sclerosis Journal.

Publisert 22.09.2016
Sist oppdatert 19.09.2017

Multippel sklerose (MS) er en kronisk demyeliniserende sykdom i sentralnervesystemet som kan resultere i uførhet og høy arbeidsløshet i ung alder. Sykdomsprognosen er ofte uforutsigbar med individuelle variasjoner, som skaper usikkerhet om yrkesvalg og arbeid i fremtiden. Også tilpasning til funksjonstap og mestringsstrategier varierer individuelt for personer med MS. Hensikten med denne studien var å undersøke inflytelsen av mestringsstrategier, kliniske og demografiske faktorer for tid til arbeidsløshet for pasienter med MS diagnostisert i perioden 1998 - 2002 i Hordaland og Rogaland.

Portrett Nina Thorkildsen Grytten. Foto
 

Mestringsstategiene som ble brukt i studien er "The Dispositional Coping Styles Scale: COPE" som er et spørreskjema med 60 enheter som skal måle stressrespons hos pasienter. Tre subskalaer ble inkludert med tilhørende variabler: 1. "Problemfokuserende strategier" som planlegging, beherskelse og søke sosial støtte for instrumentell hensikt, 2. "Følelsesfokuserte strategier" som å søke sosial støtte for følelsesmessige årsaker, positiv nytolking, og vekst; og 3. "Unngåelsestrategier" som benektelse, atferdsmessig utkobling, og følelsesmessig utkobling.

 

Tilsammen var 41 (44%) i arbeid ved baseline i 2002. Vi inkluderte tilsammen 93 pasienter ved baseline i 2002 der 41 pasienter som var i arbeid ble sammenliknet med 52 pasienter som ikke var i arbeid. Vi fant at kvinner (OR 5.95, 95% konfidensintervall: 1.87-18.91), høy alder ved diagnose (OR 1.07, 95% konfidensintervall: 1.02-1.13) og depresjon (OR 1.11, 95% konfidensintervall 1.03 - 1.19) kjennetegnet pasienter som var uten arbeid ved baseline. De 41 pasientene som fremdeles var i arbeid ved baseline ble så fulgt opp prospektivt inntil 2015 for å studere tid til tap av arbeid og hvilke faktorer som var disponerende for tap av arbeid . Etter 13 år ved oppfølging i 2015, gjennomsnittlig 22 år i sykdomsforløpet, var 16 (17%) fremdeles i arbeid. Median tid fra baseline til arbeidsløshet var 6 år (±5). Faktorer som disponerte for kort tid til arbeidsløshet var kvinner (HR 2.40, 95% konfidensintervall 1.00 - 5.78), langt sykdomsforløp (HR 1.07, 95% konfidensintervall 1.00 - 1.14) og unngåelse som mestrinsstrategi  (HR 1.59. 95% konfidensintervall 1.08 - 2.32).

 

Funnene i den prospektive studien tyder på at unngåelse som mestringsstrategi er en uhensiktmessig for fremtidig arbeid. Ved å mestre MS ved unngåelse lever pasientene videre som om MS ikke har hendt dem. Ved å unngå MS er det mulig at pasientene ikke foretar en hensiktmessig tilpasning til arbeidssituasjonen med kronisk sykdom, og har derved en risiko for å falle utenfor arbeidsmarkedet når arbeidet blir for krevende. At kvinner med MS mister arbeid kan forklares ved at de har flere roller og forventninger som kan være vanskelig å innfri for dem som er i arbeid. Ikke uventet var lengre sykdomsvarighet en faktor for arbeidsløshet, og dette funnet henger trolig sammen med alder og større funksjonshemming (EDSS). Resultatene viste også at depresjon ved baseline, enten som en årsak eller en effekt av arbeidsløshet, er en ødeleggende syksom som må bli tilstrekkelig behandlet hos mennesker som lider av MS.

 

Referanse:

Grytten N, Skår AB, Aarseth JH, Assmus J, Farbu E, Lode K, Nyland HI, Smedal T, Myhr KM. The influence of coping styles on long-term employment in multiple sclerosis: A prospective study. Mult Scler. 2016 Sep 6. pii: 1352458516667240. [Epub ahead of print]