Ny artikkel. Utdanningsnivå og risiko for multippel sklerose i løpet av 50 år. En registerbasert søskenstudie

En ny artikkel av Kjetil Bjørnevik, samarbeidspartnere ved flere nasjonale sykehus og kolleger ved nasjonal kompetansetjeneste for multippel sklerose og Norsk MS Register og Biobank, er publisert i det internasjonale tidsskriftet Multiple Sclerosis Journal.

Publisert 09.09.2016
Sist oppdatert 19.09.2017

Studier av sosioøkonomisk status (SØS) og risiko for multippel sklerose (MS) har vist ulike resultater. Mens tidlige studier observerte en høyere risiko blant personer med høyere utdanningsnivå, har nyere studier kommet til motsatte konklusjoner. Dette kan tilskrives at miljømessige eksponeringer endres over tid, men kan også skyldes metodologiske begrensninger i tidligere studier. Hensikten med denne studien var å studere hvorvidt utdanningsnivå, som et mål på sosioøkonomisk status, var assosiert med risikoen for MS over en periode på 50 år. Vi inkluderte pasienter født i perioden 1930 til 1979 som er registrert i Norsk MS register og biobank eller som tidligere hadde deltatt i norske prevalensstudier, og deres søsken som ble identifisert ved det norske folkeregister, SSB. Informasjon om utdanning ble hentet fra Norsk Utdanningsdatabase, og kategorisert i fire nivå: primær (≤10 år), sekundær (11-13 år) og universitet- og høyskoleutdanning lavere grad (14-17 år) og høyere grad (≥18 år).

Til sammen 4494 MS pasienter og 9193 av deres søsken ble inkludert i analysene. Vi fant at høyere utdanningsnivå var assosiert med en lavere risiko for MS (p trend <0.001) med en odds ratio (OR) på 0.73 (95% konfidensintervall: 0.59-0.90) ved sammenlikning av høyeste og laveste utdanningsnivå. Sammenhengen varierte ikke mellom deltakerne som var født før eller etter median fødselsår (1958). Vi observerte derimot en signifikant modifiserende effekt av foreldrenes utdanningsnivå på risiko for MS (p=0.047). 

Funnene i studien tyder på at det er miljøfaktorer eller livstil knyttet til utdanningsnivå, heller enn utdanningen i seg selv, som sannsynligvis er risikofaktorer for å utvikle MS. Sammenhengen mellom utdanningsnivå og risiko for MS har ikke endret seg over studieperioden på 50 år. Dette tyder på at de miljømessige eksponeringer knyttet til utdanning som utgjør risikofaktorer for MS, er stabile over tid. Utdanning kan være et uttrykk for kjente risikofaktorer for sykdommen, som røyking og infeksiøs mononukleose, men kan også være uttrykk for hittil ukjente miljøfaktorer.

 

Referanse:

Bjørnevik K, Riise T, Benjaminsen E, Celius EG, Dahl OP, Kampman MT, Løken-Amsrud KI, Midgard R, Myhr KM, Torkildsen Ø, Vatne A, Grytten. Level of education and multiple sclerosis risk over a 50-year period: Registry-based sibling study. Mult Scler. 2016 May 5. pii: 1352458516646863. [Epub ahead of print]