Nyhetsbrev nr. 1, 2023, Hvilken indikasjon skal gjelde for behandling med Kesimpta?

Hvilken indikasjon skal gjelde for behandling med Kesimpta?

Publisert 28.03.2023

​​​Nyhetsbrev 1. 2023 NASJONALT KVALITETS- OG KOMPETANSENETTVERK FOR MULTIPPEL SKLEROSE (NKKMS)

NORSK MS-REGISTER OG BIOBANK

Hvilken indikasjon skal gjelde for behandling med Kesimpta?

Under Nevrodagene 2023 møttes medlemmene i Sykehusinnkjøp sin spesialistgruppe for MS og NKKMS for å drøfte hvilke indikasjoner som bør brukes for MS-behandling med ofatumumab (Kesimpta®). 

Bakgrunnen er vedtaket i Beslutningsforum 20.02.23 om at «Ofatumumab (Kesimpta) innføres til behandling av voksne med relapserende former for multippel sklerose (RMS) med aktiv sykdom definert ved kliniske eller bildediagnostiske funn når annet, rimeligere anti-CD20 antistoff er vurdert uegnet.»

Spesialistgruppen/NKKMS drøftet når en bør vurdere rituksimab som uegnet behandling ved MS, og hvor ofatumumab da kan være et alternativt behandlingsvalg. 

I møtet kom en frem til et konsensus, basert på tilgjengelig dokumentasjon og klinisk skjønn:

Indikasjon for behandling med ofatumumab når annet, rimeligere anti-CD20 antistoff er vurdert uegnet: 

  • Ved serumsyke etter rituksimab infusjon (feber, artralgi og utslett 1-2 uker etter infusjon) og samtidig manglende tap av CD19+ B-celler under behandling med rituksimab
  • Ved alvorlige, potensielt livstruende infusjonsreaksjoner under rituksimab behandling (kan forventes hos mindre enn 1 % av pasienter behandlet med rituksimab)
  • Ved behandlingssvikt under rituksimab behandling, med nye MS-attakk og nye MRI-lesjoner med eller uten kontrastlading, oppstått etter en oppstartsperiode på 3-6 måneder. Dette kan særlig vurderes hos pasienter som i tillegg har manglende/lavt fall av CD19-positive celler 1-2 måneder etter behandling

Årsaken til behandlingsvalget bør journalføres.

MS-behandling med ofatumumab utover disse indikasjonene anbefales ikke, da det vil kunne få konsekvenser for fremtidige beslutninger i Beslutningsforum som skal gjelde for mindre, spesifikke undergrupper av MS-pasientene.

Ny oppdatering av NevroNEL vil inneholde den anbefalte indikasjonen som også blir gjort kjent i legemiddelavtalen for Kesimpta.

Om forskrivning av Fampyra på hvit resept

Vi viser til tidligere nyhetsbrev (nr. 5 og 8, 2022) om anbefalt forskrivning av anbudsvinner Fampridin Accord (og ikke Fampyra) på H-resept når vi skal starte eller fortsette behandling med fampridin.

Likevel er det pasienter som skal ha fått hentet ut Fampyra på apoteket, mot at de har betalt prisdifferansen, selv om de har H-resept på Fampridine Accord. Andre pasienter skal ha fått utskrevet Fampyra på hvit resept av sykehuslege. Begge deler blir feil. 

Sykehusinnkjøp har informert oss om at hvis en sykehuslege skriver ut Fampyra på hvit resept blir kostnaden uansett belastet sykehuset. Apoteket er forpliktet til å omgjøre resepten til en H-resept. Apotekene har ikke rett til å kreve prisdifferansen opp til Fampyra for pasienter som ønsker det, og som har resept på Fampridine Accord.

Hvis hvit resept på Fampyra er skrevet ut av fastlegen vil pasienten måtte betale maksimalpris, prisen som står i Felleskatalogen. 

For NKKMS-referansegruppen/Sykehusinnkjøp sin spesialistgruppe for MS:

Lars Bø, Trygve Holmøy, Gro Owren Nygaard, Kjell-Morten Myhr, Heidi Øyen Flemmen, Kathrine Krokenes Lian, Nina Øksendal, Linn Hofsøy Steffensen, Randi Cecilie Haugstad, Per Arne Jota, Margitta Kampman, Elisabeth Farbu, Øivind Torkildsen. 

Nettverksmøte om MS hos barn

Tirsdag 21.03 kl. 15-16 arrangeres det et nettverksmøte om MS hos barn: 

Agenda

- Akuttbehandling, ved dr. Barlinn

- Opticusnevritt, ved øyelege dr. de Rodez

-Eventuelt

JOIN@NHN.NO  ROMNR: 717234 DELTA UTEN PIN