Tildelte midler til kvalitetsforbedringsprosjekter

Norsk MS-register og biobank/Nasjonal kompetansetjeneste for MS har nylig fått tildelt midler til to ulike nasjonale kvalitetsforbedringsprosjekter.

Publisert 17.07.2019
Sist oppdatert 07.06.2023

​1) «Tiden Teller – Raskere behandlingsstart» Prosjektet starter i september 2019, og er nært knyttet opp mot prosjektet «tidlig oppstart av behandling». De samme sykehusene som deltar i «tidlig oppstart av behandling» vil bli invitert til å delta. Overordnet mål er å bremse sykdomsutviklingen hos personer med MS, gjennom å redusere tid fra henvisning fra fastlege til oppstart av behandling. Det konkrete målet for prosjektet er å korte ned tiden fra henvisning til oppstart av behandling, og god måloppnåelse er definert som 49 dager. Pasienter med MS skal oppleve lik praksis for tidlig oppstart av behandling uavhengig av bosted i landet.
Finansiering: Fagsenter for medisinske kvalitetsregistre, Helse Vest

2) «Økt kvalitet i monitorering av sykdomsutvikling og behandlingseffekt ved multippel sklerose». Prosjektet starter januar 2020, og fem sykehus vil bli invitert til å delta. Prosjektets overordnede mål er å bremse sykdomsutviklingen ved MS ved å monitorere og kvalitetssikre helsetjenesten til personer med MS i henhold til gjeldende faglige nasjonale retningslinjer. Alle pasienter ved deltakende sykehus skal få målt sin EDSS, kontrollert om det er MRI-aktivitet, og nye attakker skal registreres. Monitorering av disse tre parameterne vil øke kvaliteten på beslutningsstøtten i endring av behandlingsvalg og dermed gi grunnlag for bedre og mer effektiv forebygging av ny sykdomsaktivitet. I tillegg vil vi få mer likhet i beslutningsstøtte og behandling ved ulike sykehus i Norge.
Finansiering: Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre, SKDE