Informasjon om Nasjonalt kvalitets- og kompetansenettverk for vestibulære sykdommer

Vi er dedikerte leger, fysioterapeuter og sykepleiere som jobber for å sikre likeverdig tilgang til utredning og behandling for vestibulære sykdommer. Vår viktigste oppgave er kompetansespredning innenfor fagfeltet og er derfor aktive innen formidling, forskning og fagutvikling. Vi underviser ved flere grunn-, etter- og videreutdanninger, samt diverse kurs.

Ta gjerne kontakt hvis du har forbedringsforslag eller andre tilbakemeldinger: 

nkvs@helse-bergen.no 

En person som smiler for kameraet

Evelyn Neppelberg

Administrativ leder

evelyn.neppelberg@helse-bergen.no
En mann med briller

Frederik Kragerud Goplen

Faglig leder

frederik.kragerud.goplen@helse-bergen.no
En mann med briller

Stein Helge Glad Nordahl

Professor ved Klinisk institutt 1, UiB

Portrett Ingelin Økland Bø. Foto

Ingelin Økland Bø

Sykepleier og koordinator (permisjon)

En mann som smiler til kameraet

Vegard Løvby Solhaug

Fysioterapeut og vikarierende koordinator

vegard.lovby.solhaug@helse-bergen.no
En mann med skjegg

Jan Erik Berge

Overlege, PhD

Portrettbilde Kathrin Skorpa Nilsen. Foto.JPG

Kathrin Skorpa Nilsen

Legespesialist, PhD

Portrett Lene Kristiansen. Foto

Lene Kristiansen

Spesialfysioterapeut

Portrett Mari Kalland Knapstad. Foto

Mari Kalland Knapstad

Spesialfysioterapeut, PhD

Forsking og opprettelse av nasjonale forskernettverk er viktig både for å spre kompetanse og for å oppnå ny kunnskap om hvordan vestibulære sykdommer kan behandles på en god og kostnadseffektiv måte. 

Forskningsprosjektene søker å involvere store pasientgrupper og å øke kunnskapene om sykdommene i befolkningen.

Nasjonalt kvalitets- og kompetansenettverk for vestibulære sykdommer deltar i flere forskernettverk.

Her kan du lese mer om pågående forskningsprosjekter

Formålet med tjenesten er å bidra til økt kvalitet og kostnadseffektivitet i behandlingen av pasienter med vestibulære sykdommer i Norge gjennom å bygge opp og spre kompetanse. Nettverket har ikke som oppgave å behandle pasienter, men drives av ansatte som har stor interesse for fagfeltet og som i mange tilfeller har betydelig aktivitet og erfaring i pasientbehandling i andre stillinger. Nettverkets oppgaver og aktiviteter er omtalt nærmere på disse sidene.


Nasjonale retningslinjer for Menières sykdom - Helsedirektoratet
Norsk elektronisk legehåndbok – Håndbok for helsepersonell, krever innlogging
Svimmelhet – diagnostikk og behandling. Elektronisk lærebok for helsepersonell
Norsk legemiddelhåndbok – Informasjon for helsepersonell om bl.a. medikamentell behandling ved svimmelhet​

Her finner du en oversikt over publikasjoner knyttet til Nasjonal kompetansetjeneste for vestibulære sykdommer:

Publikasjoner

Tjenesten har utarbeidet følgende resultatmål med utgangspunkt i sentrale krav til formål, oppgaver, innhold og avgrensning

​Resultatmål ​

Nasjonalt kvalitets- og kompetansenettverk for vestibulære sykdommer medvirker i undervisning av relevant helsepersonell over hele landet. Undervisningen inkluderer grunn-, videre- og etterutdanning av leger, fysioterapeuter, audiografer og kiropraktorer. I tillegg bidrar vi til opplæring gjennom hospitering for helsepersonell ved Øre-nese-halsavdelingen ved Haukeland universitetssykehus.

Vi arbeider også med å utvikle nettsider med informasjon til helsepersonell og pasienter om vestibulære sykdommer. Du finner mer informasjon om dette her:

Helsenorge.no – Informasjon om svimmelhet
Nasjonale retningslinjer for Menières sykdom - Helsedirektoratet
Store norske leksikon – Artikler om balanseorganet og vestibulære sykdommer
Svimmelhet – diagnostikk og behandling. Elektronisk lærebok for helsepersonell
Helse Bergen – Informasjon om svimmelhetsutredning ved Balanselaboratoriet, Øre-nese-halsavdelingen, Haukeland universitetssykehus
Norsk elektronisk legehåndbok – Håndbok for helsepersonell, krever innlogging
Norsk legemiddelhåndbok – Informasjon for helsepersonell om bl.a. medikamentell behandling ved svimmelhet
En vei ut av svimmelheten – Informasjon for bl.a. pasienter og pårørende om svimmelhet
Legeforeningens nettkurs – Kurs om svimmelhet gir bl.a. 2 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanning i allmennmedisin


Vi har også flere pågående forskningsprosjekter bl.a. i samarbeid med Universitetet i Bergen, Høgskulen på Vestlandet, Universitetet i Oslo, Rikshospitalet og St Olavs hospital. Disse prosjektene redegjøres for i årsrapportene og blir også oppdatert under nyhetssaker.​

Registerets formål

Målet med registeret er å overvåke og kvalitetssikre utredning, behandling og oppfølging av pasienter med svimmelhet. Samt formidle og fremskaffe ny informasjon som kan bedre diagnostikken og behandlingen av pasienter med svimmelhet, og danne grunnlag for behandlingsmål og kvalitetsindikatorer på behandling. ​

Hvem kan bli med i registeret

 • ​Alle som blir undersøkt på Balanselaboratoriet på Haukeland sjukehus og kan samtykke til deltagelse
 • Deltagelse er frivillig og vil ikke påvirke behandlingen forøvrig.
 • Ved å samtykke til deltagelse, samtykker du til at opplysningene registreres i Balanseregisteret og at opplysningene fra pasientjournalen og Balanseregisteret kan benyttes i fremtidige forskningsprosjekter. 

Hva registreres

 • ​Opplysninger fra spørreskjema, laboratorieundersøkelser, undersøkelse hos behandler (fysioterapeut og lege).  
 • Du kan bli kontaktet på nytt, enten med brev, SMS, telefon eller elektronisk post for innsamling av oppfølgingsdata.
 • Opplysningene lagres elektronisk og er sikret mot innsyn fra uvedkommende.
 • Dersom du ønsker det, kan du når som helst og uten begrunnelse trekke tilbake ditt samtykke ved å henvende deg til Balanselaboratoriet. Øre, nese, hals avdelingen, Haukeland Universitetssykehus. Tlf: 05300.  Du kan til enhver tid få innsyn i hvilke opplysninger som er registrert om deg, og du har rett til å få korrigert eventuelle feil i disse. I tillegg kan du når som helst kreve at innsamlede opplysninger om deg i Balanseregisteret blir slettet med mindre dataene allerede er inngått i analyser eller brukt i vitenskapelige publikasjoner.  

Ansvarlige for registeret

Dataansvarlig for registrene er Øre-nese-halsavdelingen, Klinikk for hode-hals, Haukeland universitetssjukehus, Helse Bergen HF. Du kan kontakte dataansvarlig på følgende måter:

 • Besøksadresse: Haukelandsveien 22, 5021 Bergen 
 • Postadresse: Postboks 1400, 5021 Bergen
 • E-post: postmottak@helse-bergen.no
 • Sentralbord: (+47) 55 97 50 00
 • Kontaktpersoner: Frederik Kragerud Goplen, Jan Erik Berge

Bakgrunn for registeret

Vestibulære sykdommer rammer balanseorganet i det indre øret og dets forbindelser til hjernen. Dette er en viktig årsak til svimmelhet og balanseforstyrrelser som medfører redusert livskvalitet, tap av arbeidsevne og store samfunnsutgifter. Dette er vanlige plager og ca 29% av befolkningen rammes av svimmelhet i løpet av livet (1).​

Diagnostikk og utredning av pasienter med svimmelhet er ofte omfattende med utvidet bruk av laboratorieundersøkelser og medisinsk utstyr. Nye tester og medisinsk utstyr blir stadig gjort tilgjengelig, og det er viktig å overvåke bruken av disse og også undersøke hvordan man best kan benytte disse nye apparatene til pasientenes beste. Det foreligger lite kunnskap om hvordan pasienter med svimmelhet utredes og hvilke helsetjenester de benytter(2). Nasjonalt foreligger det ingen implementerte kvalitetsmål for behandlingen av svimle pasienter. Det er beskrevet et sterkt behov for forskning på de ulike diagnoser og hvordan man best kan benytte de diagnostiske hjelpemiddel (2).

Tidligere forskning har vist at svimmelhet medfører nedsatt livskvalitet og yrkesdeltakelse (3). Imidlertid er det lite forskning som beskriver sammenheng mellom funn ved undersøkelse og langtidsprognose.

Mye av behandlingen som utføres på vanlige diagnoser som BPPV eller i form av kirurgi på sjeldne sykdommer som dehiscens av den benete labyrint er ofte dårlig dokumentert og det er et stort behov for forskning og evaluering av dette.

Ved Nasjonal kompetansetjeneste for vestibulære sykdommer utføres mye forskning, og det ses behov for et kombinert forsknings- og kvalitetsregister. Det er allerede innarbeidet rutiner for dataregistrering og pasienthåndtering i forbindelse med forskningsprosjekt i tjenesten. Vi mener at forutsetningene ved Nasjonal kompetansetjeneste for vestibulære sykdommer er gode for å kunne lage et kombinert forskings- og kvalitetsregister som kan fremskaffe ny informasjon innen fagfeltet. Vi forventer at man ved å koble informasjon fra dette registeret til andre register i Norge vil kunne utføre forskningsprosjekter av internasjonal interesse.

Referanser

 1. Neuhauser, H. K. et al. Burden of dizziness and vertigo in the community. Arch. Intern. Med. 168, 2118–2124 (2008).
 2. Piker, E. G. et al. Variation in the Use of Vestibular Diagnostic Testing for Patients Presenting to Otolaryngology Clinics with Dizziness. Otolaryngol. Head. Neck Surg. 155, 42–7 (2016).
 3. Yardley, L., Owen, N., Nazareth, I. & Luxon, L. Prevalence and presentation of dizziness in a general practice community sample of working age people. Br. J. Gen. Pract. 48, 1131–1135 (1998).​​
Sist oppdatert 15.02.2024