Resultatmål

Tjenesten har utarbeidet følgende resultatmål med utgangspunkt i sentrale krav til formål, oppgaver, innhold og avgrensning

Tjenestens overordnede mål innenfor fagområdet vestibulære sykdommer er:

 • Økt kvalitet i et helhetlig behandlingsforsløp innen rimelig tid
 • Økt nasjonal kompetanse
 • Bedre nasjonal kostnadseffektivitet

Tjenesten skal ivareta følgende oppgaver innenfor fagfeltet vestibulære sykdommer:

 • Bygge opp og formidle kompetanse
 • Overvåke og formidle behandlingsresultater
 • Delta i forskning og etablering av forskernettverk
 • Bidra i relevant undervisning
 • Sørge for veiledning, kunnskaps- og kompetansespredning til helse- og omsorgstjenesten, andre tjenesteytere og brukere
 • Iverksette tiltak for å sikre likeverdig tilgang til nasjonale kompetansetjenester
 • Bidra til implementering av nasjonale retningslinjer og kunnskapsbasert praksis
 • Etablere faglige referansegrupper
 • Rapportere årlig til departementet eller til det organ som departementet bestemmer

Vestibulære sykdommer rammer balanseorganet i det indre øret og dets forbindelser til hjernen. Dette er en viktig årsak til svimmelhet og balanseforstyrrelser som medfører redusert livskvalitet, tap av arbeidsevne og store samfunnsutgifter.

Kompetansetjenesten skal bygge opp og spre kompetanse, samt bidra til implementering av ny kunnskap for å utarbeide et gjennomførbart, helhetlig og kostnadseffektivt pasientforløp uavhengig av bosted. Tjenestens arbeid skal være basert på brukermedvirkning. Tjenesten forestår kvalitetssikring og forskning innenfor flere fagmiljøer og driver informasjonsvirksomhet rettet mot helsepersonell, brukerorganisasjoner, pasienter og publikum.

Det er et mål å etablere tverrfaglige nettverk i alle helseregioner slik at disse kan videreføre arbeidet lokalt.

Godkjent av kompetansetjenestens referansegruppe 30.10.2020).

Likeverdig tilgjengelighet

Tjenesten arbeider for at tilgjengeligheten til diagnostikk, behandling, oppfølging og rehabilitering av pasienter med vestibulære sykdommer skal være likeverdig i landets fire helseregioner. Dette måles gjennom nasjonal kartlegging av ressurser tilegnet pasientgruppen i spesialisthelsetjenesten, overvåking av nasjonal statistikk over tildelte diagnoser i primær- og spesialisthelsetjenesten og gjennom samarbeid med tjenestens referansegruppe. Tjenesten har følgende resultatmål knyttet til likeverdig tilgjengelighet:

Resultatmål 1: I alle landets helseregioner skal flertallet av pasienter som innlegges med akutt svimmelhet skrives ut med en sykdomsspesifikk diagnose og en plan for oppfølging og behandling

Resultatmål 2: I alle landets helseregioner skal det innenfor sykehustjenesten foreligge et tilbud om avansert diagnostikk og behandling av pasienter med vestibulære sykdommer, inkludert behandling av BPPV-subtyper (i henhold til internasjonale kriterier), Menières sykdom, diagnostikk av buegangsdehiscens og vurdering for kirurgisk behandling av disse sykdommene. Det skal også foreligge tilbud om vestibulær rehabilitering poliklinisk og i behandlingsinstitusjon.


Kompetanseoppbygning

Tjenesten arbeider for at det innenfor sykehustjenesten i alle landets helseregioner skal foregå kontinuerlig oppbygning og vedlikehold av kompetanse innen utredning, behandling og rehabilitering av pasienter med vestibulære sykdommer. Dette måles gjennom kartlegging av aktivitet innen forskning og undervisning om vestibulære sykdommer på mastergrads- og doktorgradsnivå samt innen grunn-, videre og etterutdanning av helsepersonell, inkludert leger, fysioterapeuter og audiografer/teknikere i vestibulær diagnostikk.

Resultatmål 3: Ved alle landets universitetssykehus skal det i tre påfølgende år dokumenteres aktivitet innen forskning på vestibulære sykdommer

Resultatmål 4: Ved alle landets universitetssykehus skal det i tre påfølgende år dokumenteres aktivitet innen undervisning om vestibulære sykdommer i grunn-, videre- og etterutdanning av helsepersonell


Kunnskaps- og kompetansespredning til hele helsetjenesten

Tjenesten arbeider for at det innenfor sykehustjenesten i alle landets helseregioner skal foreligge helhetlige behandlingsforløp for pasienter med vestibulære sykdommer, som inkluderer spesialist- og primærhelsetjenesten. Det er viktig at det foreligger god kompetanse innen hele behandlingskjeden fra fastlege til legespesialister og annet helsepersonell involvert i behandling og rehabilitering. Kompetansespredning innen primærhelsetjenesten måles gjennom aktivitet innen grunn-, videre- og etterutdanning av allmennleger, fysioterapeuter og annet relevant helsepersonell.

Resultatmål 5: Ved alle landets universitetssykehus skal det i tre påfølgende år dokumenteres aktivitet innen undervisning om vestibulære sykdommer til helsepersonell i primærhelsetjenesten (f.eks. allmennleger og fysioterapeuter)

Resultatmål 6: Innenfor alle landets helseregioner skal det i tre påfølgende år dokumenteres kompetanse i primærhelsetjenesten for diagnostikk og behandling av BPPV (inkludert vanlige subtyper) og rehabilitering / fysikalsk behandling av pasienter med vestibulære sykdommer. Dette kan dokumenteres gjennom en liste med navn, adresse og profesjon til helsepersonell med kompetanse i behandling av vanlige vestibulære sykdommer.


Kvalitet på og resultater av behandlingen

Tjenesten har som overordnet mål å arbeide for bedret kvalitet i et helhetlig behandlingsforløp innenfor rimelig tid. Innenfor dette hovedmålet har tjenesten prioritert følgende resultatmål:

Resultatmål 7: Flertallet av pasienter med akutt vestibulært syndrom utløst av hjerneinfarkt skal undersøkes i sykehus innenfor tidsvinduet for trombolytisk behandling (4,5 timer)

Resultatmål 8: Innen hver helseregion skal det i tre påfølgende år dokumenteres aktivitet innen forskning på resultater og kvalitetssikring av behandlingen av pasienter med vestibulære sykdommer


Bedre kostnadseffektivitet

Tjenesten arbeider for økt kostnadseffektivitet i behandlingen av vestibulære sykdommer gjennom å fremme behandling som har vitenskapelig dokumentert effekt samt å begrense unødvendig kostbar og ineffektiv behandling. Dette krever høyspesialisert kompetanse innenfor de offentlige sykehusene.

Resultatmål 9: Det skal innenfor sykehustjenesten i hver helseregion foreligge et tilbud for høyspesialisert behandling av vestibulære sykdommer som inkluderer utredning, diagnostisk avklaring, behandling, oppfølging og rehabilitering. Dette skal dokumenteres gjennom årlig rapportering fra kompetansetjenestens referansegruppe i tre påfølgende år.


Pasientperspektiv

Tjenesten arbeider for at pasienter med vestibulære sykdommer skal få mulighet til å treffe informerte behandlingsvalg tilpasset egne behov og muligheter. Pasientperspektiv i kompetansetjenestens virksomhet innebærer at pasient- og brukerorganisasjoner inkluderes i tjenestens arbeid og at dette inkluderer overvåking av pasient-rapporterte kvalitetsindikatorer.

Resultatmål 10. Det skal etableres et register med nasjonal dekningsgrad for kartlegging av pasient-rapporterte utfallsmål hos pasienter med buegangsdehiscens. Et slikt register vil senere kunne utvides til å omfatte pasienter med andre diagnoser som Menières sykdom mv.

Sist oppdatert 22.04.2022