Leverkreft ved akutt porfyrisykdom

Det har lenge vært kjent at primær leverkreft forekommer hyppigere hos personer som har akutte porfyrisykdommer enn hos andre. En nylig utført studie ved NAPOS bekrefter dette funnet i Norge og gir bedre anslag for risikoen for primær leverkreft, da studien er utført basert på resultater fra hele Norges befolkning.

Publisert 28.11.2017
3D-illustrasjon av lever

​Bakgrunn og studiemål

Akutt porfyrisykdom er en samlebetegnelse for tre ulike porfyrisykdommer; akutt intermitterende porfyri (AIP), porphyria variegata (PV) og hereditær koproporfyri (HCP). Disse sykdommene er kjennetegnet av opphopning av porfyriner og/eller porfyrinforstadier i leveren. 

Kreftsvulster som har sitt opphav i leveren kalles primær leverkreft og er en svært sjelden kreftform i Norge. Det å ha en akutt porfyrisykdom har vært ansett å være en risikofaktor for primær leverkreft, men hvor stor risiko dette utgjør har ikke vært kjent. Målet med denne studien var å undersøke risikoen for primær leverkreft og andre kreftformer hos personer med akutte porfyrisykdommer, og å se om risikoen var forskjellig mellom menn og kvinner.

Metoder 

For å få svar på dette, ble det brukt et kohortstudiedesign, dvs. et studieoppsett der man følger en gruppe mennesker over tid og ser på hvem som utvikler sykdom.  I studien sammenlignet man forekomst av nye tilfeller av kreft hos personer med akutte porfyrisykdommer mot den generelle befolkningen. 

Alle norske innbyggere som var i alderen 18 år eller eldre i perioden 2000-2011 ble inkludert i studie, derav 251 personer med akutte porfyrisykdommer diagnostisert ved NAPOS. Personer med kreftdiagnose ble identifisert ved hjelp av data fra Kreftregisteret. 
Kobling mellom dataene ble utført av Statistisk Sentralbyrå (SSB), og alle data inkludert i studien var anonymisert.

Relativ risiko er forholdet mellom sannsynlighet for sykdom hos personer som har vært utsatt for et mulig sykdomsfremkallende fenomen, i dette tilfelle akutt porfyrisykdom, sammenlignet med dem som ikke har vært utsatt for fenomenet, nemlig normalbefolkningen. Analyser av relativ risiko ble i vår studie justert for alder, kjønn og utdanning.   

For å undersøke forskjeller i risiko mellom kvinner og menn, ble det utført et litteratursøk og resultater fra tidligere studier sammenholdt med våre (såkalt meta-analysedesign). 

Resultater 

Ni deltakere med akutt porfyrisykdom ble registrert med primær leverkreft (akutt intermitterende porfyri = 8, porphyria variegata = 1). Alle personene som hadde fått påvist primær leverkreft var 50 år eller eldre. 

For personer med akutt porfyrisykdom var den årlige forekomsten av primær leverkreft 0,35 %, og de hadde over 100 ganger større sannsynlighet enn normalbefolkningen for å få leverkreft. 

Primær leverkreft var den vanligste kreftformen blant personer med akutte porfyrisykdommer og utgjorde 30 % av kreftdiagnosene for denne pasientgruppen, sammenlignet med 0,6% i normalbefolkningen. Meta-analysen foreslo videre at risiko for primær leverkreft er høyere hos kvinner enn hos menn. 

Konklusjoner 

Våre funn er i samsvar med tidligere studier som viser at personer med akutt porfyrisykdom, og spesielt personer med AIP, har økt risiko for primær leverkreft. Per i dag anbefales det at alle personer over 50 år som har hatt symptomatisk sykdom eller er genetisk disponert for, går til årlig billedundersøkelse av leveren. Våre funn understreker viktigheten av dette. 

Vi fant også at risikoen er høyere hos kvinner enn hos menn. Dette kan henge sammen med at aktiv sykdom forekommer hyppigere hos kvinner. 

Enkelte andre studier har vist at personer med høye nivå av porfyrinforstadier har høyere risiko enn de som ikke har økte porfyrinforstadier. Vår studie kunne dessverre ikke si noe om dette, da vi ikke hadde denne type data tilgjengelig for analyse.