Senterråd

Senterråd er et viktig virkemiddel for å sikre at kompetansesentre blir drevet i tråd med de kriterier som er satt i Forskrift om nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten.

Sammensetning av Senterrådet
Senterrådet på NAPOS er sammensatt av brukerrepresentanter og representanter fra relevante fagmiljø fra alle helseregionene, samt leder fra NAPOS.

  • Geir Tollåli - Leder av senterrådet, Gastroenterolog, fagdirektør, Helse Nord HF
  • Aasne Karine Aarsand - Leder NAPOS, spesialist i medisinsk biokjemi, overlege på avdeling for medisinsk biokjemi og farmakologi, Haukeland universitetssjukehus
  • Sverre Sandberg – Overlege NAPOS, Haukeland universitetssjukehus 
  • Øyvind Skadberg - Spesialist i medisinsk biokjemi, avdelingsoverlege, Avdeling for medisinsk biokjemi, Stavanger univeritetssykehus og ansatt ved NAPOS
  • Olav Sandstad - Gastroenterolog, overlege Gastromedisinsk avdeling, Oslo US, Ullevål
  • Ashley Kim - Hudlege, Seksjon for hudsykdommer, Oslo univeritetssykehus, Rikshospitalet
  • Kristin Aasarød - Avdeling for fordøyelses- og leversykdommer, St.Olavs Hospital
  • Marianne B. Franing - Kommunelege/fastlege, Saltdal Helsesenter
  • Bente Bjørndal Corneliussen - Leder for Landsforening for Porfyri
  • Merete Johansen - Leder for Porfyriforeningen i Nordland (PIN)

Utdrag fra forskrift nr. 1706
Nasjonale kompetansetjenester skal ivareta følgende oppgaver innenfor sitt ansvarsområde:

- Bygge opp og formidle kompetanse. 
- Overvåke og formidle behandlingsresultater. 
- Delta i forskning og etablering av forskernettverk. 
- Bidra i relevant undervisning. 
- Sørge for veiledning, kunnskaps- og kompetansespredning
   til helsetjenesten, andre tjenesteytere og brukere. 
- Iverksette tiltak for å sikre likeverdig tilgang
   til nasjonale kompetansetjenester. 
- Bidra til implementering av nasjonale retningslinjer og
   kunnskapsbasert praksis. 
- Etablere faglige referansegrupper. 
- Rapportere årlig til departementet eller til det organ som departementet
   bestemmer.

Sist oppdatert 31.08.2022