Tannbehandling og akutte porfyrisykdommer

Når en tannlege får inn en person med akutt porfyri, er det flere ting som må passes på. Personer med en akutt porfyrisykdom kan få utløst akutte anfall av flere vanlige legemidler. Alle legemidler må derfor sjekkes før bruk. Dette gjøres enkelt ved hjelp av en nettbasert legemiddeldatabase tilgjengelig via www.napos.no.  I tillegg har personer med akutte porfyrisykdommer krav på stønad til nødvendig tannbehandling under kategorien «sjelden medisinsk tilstand».

Legemiddelbruk hos tannlegen

Fordi en rekke legemidler kan utløse akutte anfall hos personer med disse diagnosene, må legemidler alltid sjekkes i Legemiddeldatabase for akutte porfyrisykdommer. NAPOS har trygghetsklassifisert en stor andel av de legemidlene som brukes i Norge. Finner man ikke legemiddelet i databasen kan man ta kontakt med farmasøyt på NAPOS.


Lokalbedøvelse

Alle lokalbedøvende midler som markedsføres i Norge kan brukes av personer med akutte porfyrisykdommer når de benyttes i forbindelse med tannbehandling.

Smertestillende

De fleste smertestillende medikamentene som blir skrevet ut av tannleger er trygge å bruke. Dette gjelder f.eks. paracetamol, ibuprofen og kodein. Ved bruk av andre smertestillende enn disse, må legemidlene sjekkes i legemiddeldatabasen.

Beroligende legemidler

For angst og vegring ved tannbehandling kan man bruke legemidler som gjør at pasienten slapper bedre av. Til dette blir ofte benzodiazepiner benyttet, og de fleste av disse er trygge å bruke for personer med akutte porfyrisykdommer. Sjekk likevel alltid i legemiddeldatabasen. Lystgass (N2O) er trygt å bruke.

Antibiotika

Tannbehandling kan kreve bruk av flere ulike typer antibiotika. Mange av disse er klassifisert som utrygge i NAPOS sin legemiddeldatabase, dvs. at de kan utløse porfyrianfall og må unngås av pasienter med akutte porfyrisykdommer.

 Antibiotikum  Trygghetsklassifisering
 Penicilliner - de fleste er trygge å bruke
 Penicilliner med utvidet spekter - kun noen få er trygge å bruke
 Makrolider - kun noen få er trygge å bruke
 Klindamycin - ikke trygt å bruke
 Metronidazol - trygt å bruke
 Tetracykliner - de fleste er trygge å bruke

Personer med akutte porfyrisykdommer bør bruke rent sukker eller sukkerholdig mat og drikke som anfallskuperende medisin når de kjenner at et anfall er på gang. Dette kan medføre en overhyppighet av karies og tannråte, og personer med disse diagnosene har derfor krav på stønad til nødvendig tannbehandling under kategorien «sjelden medisinsk tilstand». Alle de tre akutte porfyrisykdommene er oppført på den såkalte A-listen. 

Koder i A-listen:
AIP - Akutt intermitterende porfyri 
HCP - Hereditær koproporfyri 
PVA - Porphyria variegata 

Ved søknad til HELFO må ICD-10 kode for sykdommen oppgis. Denne er lik for alle de tre akutte porfyrisykdommene: E80.2 

Vær oppmerksom på at utgiftene dekkes etter takster fastsatt av departementet, angitt i «Takster for tannbehandling». Som følge av fri prissetting av tannhelsetjenester kan tannlegens pris være høyere enn disse tastene, og da må pasienten selv betale mellomlegget. 

Råd fra NAPOS

For deg med en akutt porfyrisykdom: 
Ta med dette skrivet til din tannlege: 
Tannbehandling og akutt porfyri (pdf, 275kB)

For tannleger:
lg NAPOS sine råd og sjekk alle legemidler som du planlegger å gi pasienten i Legemiddeldatabase for akutte porfyrisykdommer

Husk at pasienten har rett på stønad til nødvendig tannbehandling under kategorien "en sjelden medisinsk tilstand".


Sist oppdatert 11.04.2023