Utreiseskjema for hoftebruddpasienter

Registeret har utviklet et utreiseskjema som skal fylles ut når hoftebruddpasientene utskrives fra avdelingen. Opplysninger fra dette vil kunne danne grunnlag for både nasjonale og lokale kvalitetsindikatorer og vil kunne brukes i lokal kvalitetsforbedring.

Publisert 01.02.2024
Sist oppdatert 04.03.2024
Grafisk brukergrensesnitt, applikasjon

Skjemaet inneholder spørsmål om det perioperative pasientforløpet, blant annet om pasienten har fått nerveblokade og tilsyn av geriater, om pasienten er mobilisert første postoperative dag og om det er startet opp med osteoporosebehandling. I tillegg inneholder skjemaet opplysninger om hvor pasienten innlegges fra og hvor pasienten utskrives til.

Det nye utreiseskjemaet knyttes til operasjonsskjemaet i MRS, tar få minutter å fylle ut og vi anbefaler at dette gjøres på visitt utreisedagen, gjerne i samarbeid med sykepleier.  

Vi håper alle ser nytten av skjemaet og vil ta det i bruk så raskt som mulig.

Du finner instruksjon og video om utreiseskjemaet under:

Brukerveiledning utreiseskjema (for hoftebrudd) (PDF)

Instruksjonsvideo utreiseskjema (mp4)

Kontakt gjerne brukerstøtte på telefon 90583174 / 55976450, eller epost: nrl-support@helse-bergen.no