For deg som skal registrere

Registrering

Her vil du finne framgangsmåte for hvordan du søker tilgang til registeret, håndbok for registrering og bruk av registeret, diverse ressurser og annen informasjon som er relevant for deg som skal registrere. Dersom det er noe du savner på denne siden eller lurer på noe angående registrering, kontakt oss gjerne på epost: nasjonaltectregister@helse-bergen.no.

Det registreres opplysninger fra starten og slutten av pasientens behandlingsserie, samt ved 6-måneders kontroll. Pasientens erfaringer og opplevelser er også viktige å få med, og blir etterspurt i egne skjema utenom skjemaene "Pasientserie" og "Pasientserie 6mnd".​

Start:
Før pasienten registreres anbefaler vi at pasienten har fått informasjon om registeret og sine rettigheter i forbindelse med at de får opplysninger om seg registrert. Grunnen til at vi anbefaler dette er at det kan være unødvendig tidsbruk å starte registrering på en pasient som ender opp med å reservere seg så fort den har fått informasjon om registeret og denne rettigheten. Registraren kan selv velge om en vil logge inn i MRS5 og registrere opplysninger flere ganger i løpet av pasientens serie, eller om en vil ta det mot slutten/etter at serien er ferdig. 

OBS: Spørsmål om hukommelse før oppstart av behandlingen. Dette spørsmålet skal pasienten få før første behandling. Resten av svarene på spørsmålene i skjemaet kan innhentes i etterkant, ved hjelp av journal eller andre dokumenter i avdeling. 

Slutt:
Registeret anbefaler sterkt at en venter med å ferdigstille skjemaet til det har gått 7 dager etter siste behandling. Dette på grunn av spørsmålet «Har det oppstått noen alvorlig hendelse eller komplikasjon under den aktuelle ECT-serien?». Her er det satt en grense på 7 dager for hvor lenge vi regner med at komplikasjoner/alvorlig hendelser kan være relatert til ECT-behandlingen. 

OBS! Når du har ferdigstilt (godkjent) et skjema skal du ikke gjenåpne dette, gjøre endringer eller foreta sletting, selv om din brukerrolle teknisk sett tillater dette. Dersom du vil oppdatere informasjon i et allerede ferdigstilt skjema, ta kontakt med Nasjonalt ECT-register pr telefon/e-post. 

Se ellers nærmere beskrivelse av prosessen i Håndbok for registrering og bruk av registeret, som kan lastes ned på denne siden. 

For å få tilgang til å registrere i registeret må vi i nasjonalt ECT-register ha en bekreftelse på at du har tjenestelig behov for tilgang, og hvor du skal registrere. Din leder (eller den som er ect-ansvarlig der du jobber) kan sende en mail til nasjonaltectregister@helse-bergen.no med en bekreftelse på at du trenger denne tilgangen. 

Tilgang søkes deretter på falk​ hvor du legger inn informasjon om din avdeling og hvilke tilganger du behøver. Du vil få tildelt den rollen som passer best til ditt behov. For de fleste registrarer vil dette være rollen «Pasientansvarlig». Se nærmere beskrivelse av hvordan man søker tilgang i Håndbok for registrering og bruk av registeret, som kan lastes ned på denne siden. 

MRS står for "medisinsk registreringssystem" og er den elektroniske plattformen som brukes til registrering av data i registeret. Platformen leveres av helse Midt-Norge IKT. ​​Se Håndbok for registrering og bruk av registeret for mer utfyllende informasjon og fremgangsmåte i MRS5, samt fremgangsmåte for innlogging i testversjon.
Lenke til innlogging

Vi anbefaler at du prøver deg i testversjonen av registeret før du begynner å registrere reelle pasienter. Se Håndbok for registrering og bruk av registeret for fremgangsmåte for innlogging og bruk av MRS5.

MRS5 testversjon

Alle pasienter som henvises til ECT-behandling skal få både muntlig og skriftlig informasjon om Nasjonalt ECT-register. Dette innbefatter informasjon om registeret, hva som registreres, og deres rettigheter i forbindelse med reservasjon, innsyn, retting og sletting. Vi anbefaler sterkt at en leser pasientinfo-skrivet​ før en informerer pasienten.

Det er utarbeidet en brosjyre som kan leveres ut sammen med informasjonsskrivet. NB! Denne brosjyren skal kun leveres ut sammen med informasjonsskrivet, da den er en forenklet utgave av informasjonen, og ikke inneholder absolutt alt pasienten har krav på å vite etter forskrift om medisinske kvalitetsregistre. Brosjyren finner du lenger nede på denne siden, under ressurser.

Se pasientinformasjonsskrivet og "Håndbok for registrering og bruk av registeret" lenger nede på denne siden for utfyllende informasjon om dette og informasjon til pasienter uten samtykkekompetanse. 

Et oppsummeringsnotat som inneholder informasjon om den aktuelle ECT-serien inkludert indikasjoner, behandlingsparametre og årsak til avslutning av serie, kan kopieres fra skjemaet i MRS og limes inn i elektronisk pasientjournal for å forenkle datainnsamling til avslutningsnotater. 

Fremgangsmåte:

  • Øverst i høyre hjørnet i skjemaet "Pasientserie" står det "visning" og en knapp ved siden av hvor det står "skjema". Trykk på denne.
  • I menyen som kommer opp skal du trykke på "journalnotat".
  • Det kommer nå opp en sammenhengende tekst som inneholder opplysningene som du har lagt inn i skjemaet. Du kan kopiere herfra og lime inn i journal. 

I denne håndboken vil du finne blant annet finne informasjon om hva som skal registreres, når og hvordan, samt detaljerte fremgangsmåter for bruk av MRS5 og hvordan en søker tilgang. Du finner også mer informasjon om pasientenes rettigheter i forbindelse med informajson om registeret, reservasjon, innsyn, retting og sletting, samt ofte stilte spørsmål og svar på disse.

Håndbok for registrering og bruk av registeret

 

 

Sist oppdatert 01.02.2024