Om Smerteregisteret

SmerteReg er et nasjonalt kvalitetsregister for pasienter inneliggende i sykehus som blir henvist til og tilsett av akuttsmerteteam.

 

SmerteReg er et nasjonalt kvalitetsregister som ble etablert i 2014 og er forankret i Helse Bergen HF. 

Det er behov for mer kunnskap om pasienter som behandles av akuttsmerteteam på norske sykehus. Ved hjelp av opplysningene i registeret ønsker vi å øke kunnskap om og forbedre kvaliteten på behandling av pasienter med akutte smerter. Formålet med registeret er å bidra til en bedre organisering av behandling og omsor​g for disse pasientene.

Registerets målgruppe er alle pasienter som formelt henvises fra postpersonale for tilsyn av smerteteam. Pasientene henvises dersom de har komplekse smertetilstander som postpersonalet selv ikke klarer å lindre adekvat med standard smertebehandling.

Registerets overordnede mål er å øke kvaliteten på behandlingen smerteteamene utøver. Vi ønsker også å redusere variasjon mellom helseregionene med tanke på hvilke pasienter som henvises, hvordan de henvises og hvilken type behandling de får.

Målsettingen er å bidra til en bedre organisering av behandling og omsorg for denne pasientgruppen. Dette gjøres ved å: 

 • Kartlegge smertepasienter bedre
 • Gi den enkelte behandlende enhet mulighet til å evaluere sin virksomhet
 • Bidra til økt forskningsbasert kunnskap om smertepasienter og behandlingen av disse
 • Spre kunnskap til både fagmiljø og befolkingen om tilstanden og behandlingsmulighetene
 • Danne grunnlag for forsking og nasjonale retningslinjer
 • Utvikle kvalitetsindikatorer for god smertebehandling

Ønsker du å vite mer, se kvalitetsregistre.no

Registeret har ulike kvalitetsindikatorer

 1. Andel forløp hvor pasienter rapporterer at de i stor grad eller i meget stor grad er fornøyd med ivaretakelsen av smerteteam (legger årstall bak alle)
 2. Andel forløp hvor pasienter har nedgang i smertenivå (NRS) fra første til siste tilsyn
 3. Andel forløp hvor pasienter er tilsett av to eller flere faggrupper
 4. Andel forløp hvor pasienter er tilsett samme dato som de er henvist
 5. Andel forløp hvor ikke-medikamentell behandling startes, endres og/eller følges opp av smerteteam (ny 2021)
 6. Andel forløp hvor pasienter har fått laget nedtrappingsplan (for sterke smertestillende medikamenter - opioider) hvor det er vurdert behov for dette (ny 2021)
 7. Andel forløp hvor pasienten rapporterte akseptabel smerte ved siste tilsyn (ny 2023)
 8. Andel forløp hvor det rapporteres bedret funksjonsnivå fra første til siste tilsyn, eller uendret funksjonsnivå dersom høyeste nivå er rapportert (5) (ny 2023)

Mer informasjon om kvalitetsindikatorer og resultater

Nasjonalt Kvalitetsregister for Smertebehandling (Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre)
 

Nasjonalt kvalitetsregister for smertebehandling (SmerteReg) ble godkjent som nasjonalt kvalitetsregister i 2014. 

Nasjonalt kvalitetsregister for smertebehandling (SmerteReg) er et reservasjonsregister. Det vil si at din smertebehandling kan registreres uten ditt samtykke. 

Lovhjemmel: Forskrift om medisinske kvalitetsregistre (regjeringen.no)

 

Fagrådets viktigste oppgave er å sikre høy faglig kvalitet i registeret. Fagrådet i SmerteReg skal ha brukerrepresentasjon fra alle fire helseforetak og faglig forankring samt en brukerrepresentant. Daglig leder i SmerteReg rapporterer til fagrådet. Registerkoordinator er referent for Fagrådet.

Registerleder

Lars Jørgen Rygh
Overlege, Haukeland universitetssjukehus

Fagrådsleder

Aslak Johansen
Avdelingsoverlege, Universitetssykehus i Nord-Norge

Fagrådsmedlemmer

Audun Stubhaug
Overlege, OUS/Professor, UiO

Tone Marte Ljoså
Førsteamanuensis, OsloMet/Sykepleier, OUS

Augstein Svedahl
Avdelingssjef, overlege, St. Olavs Hospital

Monica Strøm
Psykolog, Haukeland Universitetssjukehus

Rigmor Berge
Brukerrepresentant

Reidun Tjønn Rinde
Brukerrepresentant

 

Stafanie Erhard-Midttun

Registerkoordinator

smertereg@helse-bergen.no 55975560
Postadresse
Nasjonalt kvalitetsregister for smertebehandling
Helse Bergen HF
Postboks 1400
5021 Bergen
Sist oppdatert 21.02.2024