Kompetansetjenestens målsetting, oppgaver og referansegruppe

​Målsetting

Kompetansespredning innenfor diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter med tropiske infeksjonssykdommer i Norge i form av forskning, formidling, undervisning og rådgivning.

 

Oppgaver

  • Bygge opp og formidle kompetanse
  • Overvåke og formidle behandlingsresultater
  • Delta i forskning og etablering av forskernettverk
  • Bidra i relevant undervisning
  • Sørge for veiledning, kunnskaps- og kompetansespredning til helsetjenesten, andre tjenesteytere og brukere
  • Iverksette tiltak for å sikre likeverdig tilgang til tjenesten
  • Bidra til implementering av nasjonale retningslinjer og kunnskapsbasert praksis
  • Etablere faglig referansegruppe
  • Rapportere årlig til Helse- og omsorgsdepartementet


Referansegruppe

Referansegruppen består av representanter fra alle de fem helseregionene i Norge:

Tore Lier, leder (Helse Nord HF)
Raisa Hannula (Helse Midt-Norge RHF)
Åse Berg  (Helse Vest RHF)
Mette Haugli (Helse Sør-Øst RHF) 

Sist oppdatert 17.01.2023