Resultatmål og kompetansespredningsplan

​Måling av resultater og aktivitet

Tjenesten bidrar til optimal og kunnskapsbasert forebygging, diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter med tropiske infeksjonssykdommer ved hjelp av kompetansebyggingen som skjer i form av forskning, formidling, undervisning og rådgivning.

Målbare resultater er antall vitenskapelige publikasjoner, pågående prosjekter og kurs som arrangeres samt møtevirksomhet internt. Oppdatert informasjon om dette med linker til publikasjoner i fulltekst ligger tilgjengelig for alle på tjenestens hjemmeside. Dette sikrer likeverdig tilgjengelighet til kunnskaps- og kompetansespredningen til hele helsetjenesten.

Tjenesten avholder faglige møter internt hver 2. uke.

Rådgivning til kolleger som tar kontakt er mindre målbart men en viktig og stor del av tjenestens virksomhet. Kontaktinformasjon er tilgjengelig på tjenestens hjemmeside.


Kompetansespredningsplan

Undervisning: Videreføre kontinuerlig kursing av norske leger. Kursene annonseres på hjemmesiden.

  • Årlig kurs for spesialistutdanning av infeksjonsleger og mikrobiologer innenfor tropemedisin og parasittologi.
  • Årlig tropemedisinkurs i India for norske og internasjonale leger som har vært arrangert siden 2007 videreføres årlig.

Forskning: Videreføre kontinuerlig arbeid for å bygge og videreutvikle norske og internasjonale forskningssamarbeid. Beskrivelse av prosjekter og publikasjoner er tilgjengelig på hjemmesiden.

Veiledning og rådgivning: Videreføre kontinuerlig arbeid med råd og praktisk veiledning til helsearbeidere i Norge som tar kontakt om diagnostiske metoder, utredning og behandling av pasienter med tropiske infeksjonssykdommer.

Publisere oversiktsartikler og kasustikker om tropiske infeksjonssykdommer jevnlig i Tidsskrift for Den norske legeforening og andre tidsskrift som er tilgjengelig i fulltekst på nett.

Hjemmesiden: Kontinuerlig oppdatere sykdomsinformasjon til folk flest og helsearbeidere om viktige tropiske infeksjonssykdommer. For tiden finnes kapitler om malaria, hydatid sykdom, sovesyke, leishmaniasis, schistosomiasis, dengue, chagas, tyfoid feber og diare'sykdom.

Revisjonsplan: Årlig gjennomgang og revisjon av alle faglige veiledere publisert på hjemmesiden

Sist oppdatert 20.10.2022