​Tyfoid- og paratyfoid (enterisk) feber

Årsak

Enterisk feber skyldes blodforgiftning med bakterieinvasjon fra tarmen med de gram negative bakteriene Salmonella typhi eller Salmonella paratyphi.  

 Livssyklus

Fecal-oral smitte fra infisert mat eller vann. Mennesket er eneste vert.

 Utbredelse

Global utbredelse der sosioøkonomiske- og sanitære forhold bestemmer forekomst. Høy forekomst i lav-inntekstland, spesielt på det indiske subkontinent: 27 millioner tilfeller og 600 000 dødsfall er estimert, men anslag varierer betydelig. Tidligere vanlig sykdom også i Vesten og i Norge. I 2019 ble det meldt 13 tilfeller av tyfoidfeber og 20 tilfeller av paratyfoidfeber i Norge. 

 Symptomer og tegn

Etter en inkubasjonstid på 7-14 (3 – 60) dager inntrer feber, hodepine, kvalme, redusert allmentilstand, diare eller obstipasjon og i noen tilfeller relativ bradykardi og små makulopapulære lesjoner (rose spots). Feberen øker gradvis den første uken, og ubehandlet vil høy feber persistere i ca 3 uker med risiko for bl.a. tarmperforasjon, gastrointestinal blødning og encefalopati.

Utredning

Diagnose stilles ved bakteriedyrkning fra blod, urin, avføring eller benmarg. Blodprøver ellers viser typisk lave blodplater, lavt antall hvite blodceller og lett forhøyede leverprøver.

 Behandling

Behandling av enterisk feber bør foretas i samråd med infeksjonsmedisiner. Empirisk behandling med ceftriaxon eller cefotaxim, med overgang til ciprofloxacin hvis følsom stamme. Azitromycin er et alternativ. Det er utbredt multiresistens mot de tidligere virksomme midlene ampicillin, kloramfenikol og trimetoprim-sulfa, og økende fluorokinresistens. I Pakistan er det utbrudd av S. typhi som er resistent mot cefalosporiner (ESBL).

For anbefalt antibiotikabehandling, se nasjonal faglig retningslinje for antibiotika i sykehus «Importerte infeksjonssykdommer».

 Forebygging

Vaksine anbefales ved reise til høyendemiske områder. Det finnes to vaksiner som gir likeverdig beskyttelse i inntil 3 år; parenteral vaksine som inneholder Vi kapsel-polysakkarid fra S. typhi, og oral vaksine som inneholder levende svekkede organismer av S. typhi (Ty 21a). Vaksine beskytter ikke mot paratyfoidfeber.

Forfattet av Kristine Mørch, oppdatert Oktober 2022

Sist oppdatert 14.10.2022