Fagleg styringsgruppe

Fagrådet i Norsk intensiv- og pandemiregister

§6b Fagråd

Fagrådets viktigste oppgåve er å sikre høg fagleg kvalitet i registeret. Fagrådet i NIPaR skal ha brukerrepresentasjon, bred geografisk og fagleg forankring.
Fagrådet er samansett av to representantar frå medlemseiningane i kvar av dei fire helseregionane (åtte totalt) og ein brukarrepresentant. Helse Sør-Aust kan ha eitt ekstra medlem oppnemnt av Fagrådet. I dei nye vedtektene frå mars 2020 har i tillegg Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet moglegheit for å stille med kvar sin representant under pandemi.  

Dagleg leiar i NIPaR rapporterer til Fagrådet. Nasjonal koordinator i intensivregisteret og Nasjonal koordinator i Pandemiregisteret utgjer sekretæriatet. 

Her er Fagrådet sine medlemmer 2022/2023:

Helse-Nord:
Rønnaug Hammervold - Overlege, anestesiolog, PhD stipendiat, Nordlandssykehuset Bodø.  
ronnaug.hammervold@nordlandssykehuset.no ​​

Shirin Kordasti Frisvold - Overlege, anestesiolog, PhD stipendiat, UNN Tromsø.​
shirin.kordasti@unn.no

Børre Fevang - Overlege, PhD, spesialist indremedisin og infeksjonssykdommer, ​​Rikshospitalet. 
borre.fevang@medisin.uib.no

Helse-Midt:                                                                                                                                 

Erik Solligård - Anestesiolog, ​ St. Olavs hospital, professor NTNU​​erik.solligard@stolav.no

Lisbeth Aarsnes Strømme - Intensivsykepleier, Ålesund. 
lisbeth.aarsnes.stromme@helse-sunnmore.no

Helse Sør-Øst:
Andreas Barrat-Due - Overlege, anestesiolog, PhD, Rikshospitalet. 
andreas.barrattdue@gmail.com

Yvonne Karin Martin - Overlege, anestesiolog, Sykehuset Østfold, Kalnes. ​
yvonne.karin.martin@so-hf.no

Kristin Haugli - Intensivsykepleier, Sykehuset innlandet, Gjøvik. 
kristin.haugli@sykehuset-innlandet.no

Helse-Vest:
Alena Breidablik - Overlege, anestesiolog, Helse Førde, Førde Sentralsjukehus.
alena.tsikhanava.breidablik@helse-forde.no

Hans Flaatten - Anestesiolog, Professor emeritus ved Universitetet i Bergen.  
hans.flaatten@kir.uib.no

Brukerrepresentant for NIR
Ingeborg Dahl-Hilstad, Generalsekretær fra Personskadeforbundet. 
ingeborg@personskadeforbundet.no

Representant frå Folkehelseinstituttet
Elina Marjukka Seppälä (Lege).

Representant frå Helsedirektoratet
Toril Kolås (seniorrådgiver).​

Daglig leiar i NIPaR:
Eirik Alnes Buanes - Overlege, anestesiolog, PhD, Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus. 
eirik.alnes.buanes@helse-bergen.no

Sekretæriat, Fagrådet:
Nasjonal koordinator, Pandemiregisteret, Kristine F. Helland, spesialsykepleier.

Nasjonal koordinator, Intensivregisteret, Eivind A. Sjursæther, intensivsykepleier.

norskpandemiregister@helse-bergen.no
norskintensivregister@helse-bergen.no

 

 

  ​​​
   

   

   

   

  Sist oppdatert 24.01.2024