Kva avdelingar kan rapportere til NIR

Det er viktig at NIR er eit intensivregister, og ikkje tek med alle pasientar som  av ein eller anna grunn er innom dei aktuelle avsnitta. NIR har difor utarbeidd ei oversikt over kva vilkår som gjeld for at avdelingar kan vere medlemmer i NIR, i tillegg til at NIR har definert kva pasientopphald frå desse avdelingane som skal rapporterast til NIR. (Det finst fleire mindre avdelingar som innimellom behandlar pasientar som fell inn under NIR sin definisjon av ein intensivpasient, utan at avdelinga dermed skal vere med i NIR).

Krav til einingar/avdelingar som skal vere medlemmer i NIR

1. Eininga skal ha eige definert areal for overvaking og behandling av pasienter med  trugande eller manifest akutt svikt i èin eller fleire vitale organfunksjonar.

2. Eininga skal ha utstyr og monitorering for behandling av slike pasientar (blant anna non-invasiv og/eller invasiv ventilasjonsstøtte).

3. Eininga skal ha tilsett sjukepleiarar med spesialutdanning (intensiv-, anestesi- eller barnesjukepleiarar).

4. Eininga skal dekkast medisinsk-faglig av legar med røynsle/kompetanse i intensivmedisin . Spesifikasjon vil kome når nasjonale retningsliner for intensivmedisin er reviderte og intensivmedisin (truleg) vert oppretta som eit kompetanseområde.

5. Eininga skal regelmessig (dagleg) behandle pasientar som fell inn under NIR sine definisjonar av kva pasientar som skal registrerast.​

Sist oppdatert 19.05.2017