Kvalitetsindikatorer i NIR

Et av formålene til NIR er å utarbeide faglige kvalitetsindikatorer for virksomhet i norske intensivenheter. Dette er indikatorer som definerer mål avdelingene skal strekke seg etter, og som de blir vurderte etter.

2 hender med hansker som holder ett medikament som trekkes opp med en sprøyte av en annen person

Kvalitetsindikatorer i NIR

Et av hovedformålene med medisinske kvalitetsregistre er å bidra til bedre kvalitet på pasientbehandlingen og redusere uberettiget variasjon samt behandlingskvalitet i spesialisthelsetjenesten. En del av dette innebærer måling av kvalitetsindikatorer. En kvalitetsindikator er et indirekte mål, for å gi en pekepinn på å si noe om kvaliteten på et bestemt område som måles.  Dette kan være helsetjenestens tilgjengelige ressurser, resultat av pasientforløpet og resultat av helsetjenestene som gis pasientene. De ulike kvalitetsindikatorene bør ses i sammenheng, samlet kan disse gi et bilde av kvaliteten på helsetjenesten.

Det er vanlig å dele inn i tre typer indikatorer:

  • Strukturindikatorer (rammer og ressurser, kompetanse, tilgjengelig utstyr, registre m.m.)
  • Prosessindikatorer (aktiviteter i pasientforløpet f.eks. diagnostikk, behandling)
  • Resultatindikatorer (overlevelse, helsegevinst, tilfredshet m.m.)

Da NIR startet med elektronisk registrering av persondata i 2011 var der ikke noe standardisert og felles sett av internasjonalt brukte kvalitetsindikatorer i intensivmedisinen. For å lage nasjonale kvalitetsindikatorer gikk NIR derfor grundig gjennom tilgjengelig litteratur, og valgte ut variabler som var egnet til å beskrive kvaliteten i norsk intensivmedisin. En oversiktsartikkel fra daværende leder av styringsgruppen i NIR ble publisert i 2012, basert på dette arbeidet (Flaatten H. The present use of quality indicators in the intensive care unit. Acta Anaesthesiol Scand 2012.pdf). I dette arbeidet fant en at åtte land brukte kvalitetsindikatorer nasjonalt (Storbritannia, Holland, Spania, Sverige, Tyskland, Skottland, Østerrike og India). Ingen enkeltindikator var lik for alle de åtte landene. ​

NIR har per 2024 tilsammen seks kvalitetsindikatorer. To strukturindikatorer, to prosessindikatorer og to resultatindikatorer. Medlemsenhetene rapporterer selv inn kvalitetsindikatorene som måles en til to ganger i året. Hvorav resultatindikatorene måles to ganger årlig, de resterende en gang. Resultat av alle indikatorene er offentlig tilgjengelig via Sykehusviseren, skde.no

Basert på gjennomgangen besluttet styringsgruppen i NIR at nasjonale kvalitetsindikatorer i intensivmedisinen i Norge fra 2014 skulle være:

Strukturindikatorer: 

  • Enheten rapporterer data til NIR – bare komplett levering av data for en årskohort oppfyller indikatoren.
  • Tilgang på intensivmedisinsk legekompetanse 24 timer i døgnet, 7 dager i uken, 365 dager i året.

Nivå 1: avdeling med spesialist (anestesiolog eller annen spesialist med intensivmedisinsk kompetanse) i primærvakt på huset 24/7, 365 dager i året.

Nivå 2: avdeling med LIS-anestesiologi i primærvakt på huset 24/7, 365 dager i året, med tilkallbar spesialist (anestesiolog eller annen spesialist med intensivmedisinsk kompetanse) i bakvakt på vakttid. 

Nivå 3: avdeling uten lege tilstede kontinuerlig ved sykehuset, har tilkallbar anestesilege i bakvakt deler av døgnet (kveld/natt)

Prosessindikatorer:

  • Enheten har daglig, tverrfaglig gjennomgang av pasientene.
  • Ved utskriving fra intensiv foreligger som rutine relevant dokumentasjon og oppdatert medikamentliste.

Resultatindikatorer:

  • Reinnleggelse innen 72 timer. Reinnleggelse er definert som nytt opphold på samme intensivenhet, der innleggelsestidspunkt er mindre enn 72 timer etter utskrivningstidspunktet. Ønsket målnivå er <4 % av alle opphold i enheten.
  • Respiratortid under 2,5 døgn. Respiratortid er ment som all invasiv mekanisk ventilasjonsstøtte, for <50 % av alle opphold med invasiv ventilasjonsstøtte.
Sist oppdatert 24.01.2024