Kvalitetsforbedring

Kvalitetsforbedring av helsetjenesten er et av hovedformålene med opprettelse av medisinske kvalitetsregistre. Resultater fra kvalitetsregistrene kan bidra til å beskrive ulik praksis og etterlevelse av faglige retningslinjer som vil kunne ha betydning for behandlingsresultatet.

Nedenfor presenteres pågående og gjennomførte kvalitetsforbedringsprosjekter på bakgrunn av tall fra Norsk kvalitetsregister for leppe-kjeve-ganespalte. 

 

Barn født med leppe-kjeve-ganespalte vil i løpet av barne- og ungdomsårene gjennomgå flere operasjoner og innleggelser ved Barne- og ungdomsklinikken (Barnekirurgen) v/Haukeland Universitetssjukehus. Det er derfor av stor betydning at barna og foreldrene får riktig og tilstrekkelig informasjon i forkant av operasjon og tilstrekkelig smertelindring i etterkant av operasjon.  

Formålet med prosjektet er å gjennomføre en foranalyse, da kvalitetsindikatorene ikke fanger opp de bakenforliggende årsakene til at de foresatte ikke er tilfreds med informasjon og smertelindring. Dette skal gjennomføres ved å kartlegge hvilke preoperativ informasjon foresatte savner i forkant av operasjon, og kartlegge årsaken til at foreldrene ikke var tilfreds med smertelindring i det postoperative forløpet. På bakgrunn av dette vil man kunne ha et bedre grunnlag for å sette inn kvalitetsforbedrende tiltak 

Prosjektleder: Sissel Laastad Gavle (sissel.laastad.gavle@helse-bergen.no)

Prosjektperiode: 2024-2025

På bakgrunn av tall og grad av måloppnåelse for kvalitetsindikatorene ved OUS i årsrapporten for 2021, viste resultatene ingen registrerte kontroller hos plastikkirurg og ØNH-lege ved 4 år, slik at KVI 7 og 8 ikke kunne presenteres. På bakgrunn av dette, ble det våren 2022 søkt om regionale midler for å øke kvalitet og utarbeide bedre og varige rutiner for registrering ved Oslo Universitetssjukehus.

Oppnådde resultater: Tall fra årsrapporten 2022 viser at forbedringsarbeidet som OUS har lagt ned siste kvartal 2022 har gitt gode resultater. Både lokalt og nasjonalt har KVI 7 nå høy måloppnåelse (>90%). I løpet av 2022 skal alle pasienter født i 2017 ha gjennomført 4-års kontroll hos plastikkirurg. I Bergen har 93% av 4-åringene data fra kontroll hos plastikkirurg, og 96% i Oslo. Når det gjelder KVI 8, oppnådde også denne indikatoren høy måloppnåelse (>90%) i 2022. 

Prosjektleder: Pernille Lindholm 

Prosjektperiode: 2021-2022

Sist oppdatert 11.03.2024