Samtykke

Deltagelse i registeret er samtykkebasert. Det kan likevel gjøres registreringer om pasienten selv om samtykke ikke er innhentet. Dette ser vi på som viktig for at vi skal få gode data helt fra debut av sykdommen. Men så lenge samtykke ikke er registrert som undertegnet forblir dataene i en lokal database og er ikke en del av det nasjonale registeret. Derfor er det viktig at samtykke innhentes på et senere tidspunkt og at dette registreres i registeret.

Avgi samtykke​

Når pasienter, som tidligere ikke har vært registrert, inkluderes i registeret er det viktig at de får informasjon om registeret og blir bedt om å signere samtykke. Erfaring med dette arbeidet er at hvis det brukes litt tid på å forklara at registerets mål er å komme pasientene til gode, ved kvalitetssikring av helsetjenestene og forskning på årsakssammenhenger, så er det svært få som ikke ønsker å delta. Både nevrolog og sykepleier kan påse at pasienten blir forespurt om å delta.

Også for pasienter som allerede har registret data i registeret kan det være at samtykket mangler. Disse må da forespørres om samtykke ved neste konsultasjon. Ved å være innlogget i registeret er det enkelt å slå opp å se om en pasient har signert samtykke. Det er også mulig å ta ut lister som viser hvem som har signert samtykke og hvem som mangler samtykke (kontakt registeret hvis dere trener hjelp til dette).

Pasienten skal få lese pasientinformasjonen før samtykke signeres. Samtykkeskjemaet inneholder tre spørsmål til pasienten. Det første er hoved-samtykke, hvor det samtykkes til at data om pasientens sykdom registres. De to andre spørsmålene går henholdsvis på om pasienten vil avgi materiale til biobanken og om hun/han vil svare på spørsmål om livskvalitet som registeret sender ut via helsenorge.no eller Digipost (PROM data). Hvis pasienten svarer "Nei" på det første spørsmålet så skal også de to andre samtykkene settes til "Nei" (gjøres automatisk).

Når samtykket er mottatt så må svarene registreres i registeret. Dette gjøres i menyvalget "Samtykke". I eksempelet under har pasienten svart "Ja" på alle de tre spørsmålene i samtykkeskjemaet.

Illustrasjon som viser registrering av samtykke i registeret
 

Når dette er utført så sendes samtykke til registeret i vanlig post til:

Norsk MS-register og biobank, Nevrologisk avdeling, Haukeland universitetssjukehus, 5021 Bergen.

Samle gjerne opp en del skjema før dere sender skjemaene. Ferdigadresserte returkonvolutter hvor registeret betaler porto kan bestilles ved å sende epost til msdata@helse-bergen.no

Felles samtykke

I illustrasjonen under ser vi de ulike lokale databasene hvor hvert HF legger inn data i (bare noen av alle 18 HF er tatt med for å illustrere).

viser lokale databaser
 

Når pasienten gir sitt samtykke så skrives alle data om hun/han, som ligger i lokal database, til Norsk MS-register sin sentrale database. Data som registreres etter at samtykket er gitt lagres både lokalt og i den sentrale databasen. Hvis pasienten f.eks. har gitt sitt samtykke når hun/han hørte til St Olav men senere flytter til Møre og Romsdal, så vil de som registrerer i Møre og Romsdal se at samtykket allerede er signert. Hentes pasienten opp for første gang så vil man under samtykke se at «Ja» er krysset av.

Trekke samtykke

 Som beskrevet har hver pasient bare ett samtykke og endres dette så gjelder endringen for alle som registrerer/har registrert på denne pasienten. Det er spesielt viktig å være klar over hvis samtykket trekkes så trekkes det for alle HF som har registrert på pasienten. Det betyr at alle data om pasienten blitt slettet fra det sentrale registeret, men da i lokale databaser blir ikke berørt av dette.

Altså må man må være helt sikker på at samtykket skal trekkes før dette gjennomføres! Dette skal kun gjøres hvis:

  1. Pasienten trekker sitt samtykke ved å signere nytt samtykkeskjema med «Nei» krysset av.
  2. Du/din avdeling har revurdert diagnosen og er sikker på at pasienten ikke har MS.
  3. Du/din avdeling har feilaktig satt samtykket til «Ja» og må endre det til «Nei» (øyeblikkelig).
Sist oppdatert 28.02.2022