Registrering i Norsk pandemiregister – informasjon til ansatte

I oppdrag fra Helsedirektoratet og Helse- og omsorgsdepartementet har Norsk intensiv- og pandemiregister fått i oppgave å samle opplysninger om innlagte pasienter i spesialisthelsetjenesten med sykdommen covid-19 forårsaket av viruset SARS-CoV-2.

Norsk pandemiregister (NoPaR) er benevn​elsen på den delen av Norsk intensiv- og pandemiregisteret (NIPaR)​ som omhandler​ pandemipasienter innlagt i spesialisthelsetjenesten​​​​​. 

​NoPaR​ skal registrere alle pasienter som legges inn på norske sykehus og tester positivt på SARS-CoV-2 uavhengig av hvilken avdeling de legges inn på. Ut fra registeret lager vi rapporter som setter Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet i stand til å overvåke forløpet av covid-19 på sykehus i hele Norge. Registeret brukes også til kvalitetsforbedring og forskning.

​Mal - Registrering MRS (versjon 7.2)​​​

Pandemiskjema - Pandemiregisteret

​Utskrivningsskjema pandemiregister


Informasjon om registrering i Norsk pandemiregister 

Det er nå vedtatt i fagrådet til Norsk intensiv- og pandemiregister at registrering i pandemidelen av registeret skal være valgfritt. Bakgrunnen for avgjørelsen er at FHI nå melder at i den nåværende fasen av covid-19 epidemien, er det ansett som forsvarlig å redusere den mer intensiverte overvåkingen av sykehusinnlagte covid-19 pasienter.

Fra og med 2. oktober 2023 vil det være valgfritt for helseforetakene å registrere inn nye inneliggende pasienter med covid-19 i pandemiregisteret. Registrering av intensivpasienter med covid-19 i intensivdelen av registeret fortsetter uendret som før.

På grunn av høstferieavvikling settes frist for å ferdigstille innregistrering av sykehusinnlagte pasienter med covid-19 før 2. oktober til innen 17. oktober 2023.

For helseforetak som velger å ikke fortsett og registrere inn nye pasienter i pandemiregisteret fra 2. oktober, må pandemi- og utskrivingsskjema følges opp så lenge pasienter med registrerte opphold som startet før 2. oktober er inneliggende.

Vi vil presisere at det fortsatt er mulig å registrere covid-19 pasienter i MRS som før, også etter 2. oktober dersom ønskelig. 

Rapporteket med oversikt over egne data vil også være tilgjengelig som før, men siden rapportering av sykehusinnlagte covid-19 pasienter er valgfritt vil nasjonale tall ikke nødvendigvis være representative, da det kan være ulikt hvorvidt Helseforetakene velger å rapportere inn sykehusinnlagte covid-19 pasienter eller ikke. Tabeller over fordeling per helseforetak kan indikere hvilke helseforetak som fortsatt rapporterer.

Det er få pasienter innlagt med covid-19 i spesialisthelsetjenesten, og færre har nå behov for intensivbehandling enn i starten av pandemien. Behovet for kunnskap og overvåking er dermed redusert. Det er derfor bestemt at en kan registrere færre datapunkter også for pasienter som er innlagt med covid-19 som hovedårsak. Datapunkt som ikke er obligatoriske blir automatisk satt som "ukjent", men det er fortsatt mulig å legge inn fulle datasett dersom det er ønskelig. 

Behovet for registrering vil jevnlig bli vurdert framover, og justert opp eller ned avhengig av behov. 

Obligatoriske datapunkt i "Pandemiskjema":

-Dato og tidspunkt for innleggelse ved denne institusjonen.

-Er mistenkt eller påvist akutt infeksjon med Covid-19 hovedårsak til innlegging?

-Blei pasienten isolert fra innkomst?

Obligatoriske datapunkter i "Utskrivningsskjema":

-Dato og tidspunkt for utskriving fra denne institusjonen

-Pasienten er ferdigbehandlet for covid-19, men fortsatt innlagt for annen sykdom

-Pasientens status ved utskriving

Det er en koordinator per helseforetak. Koordinatoren er oppnevnt av fagdirektør, og har følgende oppgaver:

  • Sørge for å få på plass et system som fanger opp SARS-CoV2 positive pasienter ved alle sykehus i helseforetaket.
  • Sørge for å rekruttere registratorer på de ulike sykehusene i helseforetaket.
  • Sørge for at pandemiskjema registreres innenfor angitt frist, etter kjent positiv prøve.
  • Sørge for at utskrivningsskjema fylles ut når utskrivning skjer.

Norsk pandemiregister skal registrere alle pasienter som innlegges i spesialisthelsetjenesten med positiv PCR-test for SARS-CoV-2, uavhengig av hvilken avdeling de legges inn på.

  • Pasienter som innlegges med kjent positiv SARS-CoV-2 prøve
  • Pasienter som tester positivt på SARS-CoV2 ved ankomst.
  • Pasienter innlagt av andre årsaker (for eksempel beinbrudd) som tester positivt på SARS-CoV-2 under sykehusoppholdet.

For nye brukere og brukere som vil søke om nye tilganger til Norsk pandemiregister er det nødvendig å benytte seg av selvbetjeningsportalen Falk. Falk er en felles påloggingsløsning for nasjonale medisinske kvalitetsregistre som bruker sikker pålogging, fra lokal maskin eller via id-porten. Du må være tilkoblet helsenett for å komme inn på siden, og det er viktig at du registrere e-postadresse tilknyttet ditt arbeidssted når du søker tilgang. Du kan bruke lenken under for å komme deg til siden.

Søke tilgang Norsk pandemiregister​

Kort presentasjon for nye registratorer med gjeldende registreringskriterier (oppdatert september-23): Presentasjon nye registratorer.pdf

Det er utarbeidet kurs for registrering i Norsk pandemiregister, et for ansatte i sykehusene i Helse Vest og et for de ansatte i de andre helseregionene:

Kurs om tilgang og registrering i Norsk Pandemiregister for Helse Vest

Kurs om tilgang og registrering i Norsk Pandemiregister for Helse Sør-Øst, Helse Midt-Norge og Helse Nord (fungerer ikke med nettleseren Microsoft Internet Explorer)

Du kan kontakte registeret dersom du har noen spørsmål. Vi anbefaler å sende e-post da vi ikke alltid er tilgjengelig på telefon.

Telefon: 55 97 67 94
E-post: norskpandemiregister@helse-bergen.no


Postadresse:​

Helse Bergen HF​                                                                                                                           Haukeland unviersitetssjukehus                                                                                           Norsk pandemiregister                                                                                                     Postboks 1400                                                                                                                               5021 Bergen​

Sist oppdatert 04.10.2023