Kvalitetsprisen 2023 til Pandemiregisteret

Leiar av Norsk intensiv og pandemiregister, Eirik Alnes Buanes, fekk pris for sitt arbeid med registeret under koronapandemien.

Publisert 11.05.2023
Portrett av Eirik Alnes Buanes

Eirik Alnes Buanes, MD PhD, og leiar ved Norsk intensiv- og pandemiregister fekk Kvalitetsprisen for sitt arbeid med registeret under koronapandemien. Foto: Elisabeth Økland.

Prisen på 100 000 kroner vart delt ut under Kvalitets- og registerkonferansen i Haugesund 11. mai 2023.

– Norsk intensiv- og pandemiregister klarte i løpet av omtrent ei veike i mars 2020 å etablere registrering av alle pasientar med Covid-19 innlagt i spesialisthelsetenesta i Noreg. Dette var verdifulle data for norsk offentlegheit, men endå meir for handteringa av pandemien i sjukehusa. Dette vart gjort mogleg av ein engasjert koordinator Eirik Alnes Buanes saman med fleire andre engasjerte fagfolk. Registeret er ein svært verdig vinnar av Kvalitetsprisen i Helse Vest for 2023, seier fagdirektør Bjørn Egil Vikse i Helse Vest RHF.
 
Eirik Alnes Buanes vert omtala som eldsjel i innstillinga til prisen (Les heile innstillinga nede på sida). Han takkar sine samarbeidspartnarar:

- Både eg og dei tilsette i Norsk intensiv- og pandemiregister er svært glade for å få denne prisen. Arbeidet med å opprett og drive eit register over pasientar innlagt med covid-19 har kravd stor innsats over lang tid i ein krevjande pandemisituasjon. At dette arbeidet no blir anerkjent i form av Helse Vest sin kvalitetspris set vi stor pris på. Eg vil samtidig nytte høvet til å takke alle samarbeidspartar i dette arbeidet. Norsk pandemiregister er resultatet av eit unikt samarbeid på tvers av faggrupper og regionar i ei krisetid, og ville ikkje vore mogleg utan stor innsats frå alle desse.​​

Bjørn Egil Vikse, Elisabeth Økland og Eirik Alnes Buanes på scenen. Foto

Fagdirektør Bjørn Egil Vikse i Helse Vest RHF, regional leiar Pasienttryggleik og kontinuerleg forbetring i Helse Vest, Elisabeth Huseby, og Eirik Alnes Buanes. Foto: Elisabeth Økland

Bjørn Egil Vikse, Elisabeth Huseby, Eirik Alnes Buanes og viseadministrerande direktør i Helse Bergen, Clara Gjesdal. Foto.

Bjørn Egil Vikse, Elisabeth Huseby, Eirik Alnes Buanes og viseadministrerande direktør i Helse Bergen, Clara Gjesdal. Foto: Elisabeth Økland.

​Innstilling til kvalitetsprisen i Helse Vest for 2023

Det var nominert 4 kandidater til årets kvalitetspris i Helse Vest. Komiteen har gått nøye gjennom nominasjonene, og vil bemerke at det foregår mye godt forbedringsarbeid i Helse Vest. Flere av de nominerte ble vurdert som mulige vinnere.
Komiteen innstiller Norsk Intensiv og pandemi-register ved leder Eirik Alnes Buanes som mottaker av Helse Vest sin Kvalitetspris 2023, for sitt bidrag til håndtering av Covid-19 pandemien.

Helse Vest fikk i mars 2020 i oppdrag fra Helsedirektoratet, som hadde fått oppdraget fra Helse- og omsorgsdepartementet, om å utvide det eksisterende Norsk intensivregister til Norsk intensiv- og pandemiregister. Alle pasienter med SARS-CoV-2 som ble behandlet i spesialisthelsetjenesten, skulle inkluderes i det nye registeret. Helse Bergen HF skulle være dataansvarlig og fikk oppdraget med å etablere og drifte registeret. Dette har Helse Bergen løst på en forbilledlig måte. Etablering av registeret ble mulig ved stor innsats fra ildsjeler, med Eirik Buanes som den sentrale koordinatoren. Et utstrakt teamarbeid mellom klinikere, medarbeidere med kompetanse innen registerdrift, IKT, personvern samt gode ledere og fagpersoner på mange nivå har vært avgjørende. Leder har sørget for god interregional og nasjonal forankring.
 
Brukerrepresentant oppnevnt fra Norsk personskadeforbund har bidratt gjennom registerets Fagråd.
 
Norsk Intensiv og pandemiregister er en sentral aktør i det store kvalitetsforbedringsprosjektet det har vært å lede Norge gjennom pandemien fra 2020. Med fortløpende, oppdaterte data har registeret bidratt til kvalitetssikring og kvalitetsforbedring i planlegging og styring i et samfunnsperspektiv. For helseforetakene har registerdata vært uvurderlig for kvalitet og kapasitet i behandlingen av covid-19 pasientene, og også for å ivareta ikke-covid-pasienter og ansatte i et smittevernsperspektiv. På denne måten har Intensiv- og pandemiregisteret på en forbilledlig måte vist hvilket potensial et medisinsk kvalitetsregister har i forbedringsarbeid; det er i deres mandat å peke på kritiske sider ved tjenestene der det et er behov for forbedring, foreslå målsettinger, identifisere og definere indikatorer for å evaluere måloppnåelse og å følge status over lang tid.
 
Kvalitetsregistrenes forankring i klinisk virksomhet, deres bidrag i utvikling av faglige retningslinjer og deres nettverk av registerkontakter i alle innregistrerende enheter representerer en viktig infrastruktur for forbedringsarbeid. Det grundige arbeidet som er gjort har også gitt oss en infrastruktur og en kunnskapsbase som ruster oss bedre til å håndtere fremtidige pandemier. Dette er viktig både for helsevesenet og for befolkningen før øvrig.

Representanter for registeret, med Eirik Alnes Buanes i spissen, har formidlet ny kunnskap fra registeret via foredrag, i faglige konferanser, i møter med besluttende organer, i Folkehelseinstituttets ukesrapporter, i webinarer og i media. Flere av analysene har generert ny kunnskap, og er publisert vitenskapelig. ​​