Klinisk etikk-komité

Det er mange etiske dilemma i medisinen; i møte med pasientar og pårørande, i diagnostikk og behandlingsval og i fordeling av felles ressursar.

 • ​​​​​Kva er nyttelaus behandling?
 • Skal vi alltid behandle alle så mykje som mogleg?
 • Kva for ein teknologi bør vi seie nei til?
 • Kan vi prioritere unge framfor gamle?
 • Kva dilemma følgjer utviklinga i genetikkfaget?
 • Skal vi alltid seie alt vi veit om pasientane til dei?
 • Når er det rett å tvinge pasientar til noko dei ikkje vil?

Slike og liknande spørsmål kan vi drøfte i Klinisk etikk komité.​

Ta kontakt

Vil du kontakte oss for å melde ei sak eller invitere oss til dykk, skriv til: klinisketikk@helse-bergen.no​

Meir informasjon om ​Klinisk etikk-komité i Helse Bergen


Nokre gonger spring drøftinga ut frå konkrete og pågåande saker der behandlarar eller andre har bede komitéen om konkrete synspunkt på kva som er etisk rett å gjere her og no.  

Vi kan gi råd, men har inga sanksjonsmyndigheit eller fullmakt til å ta avgjersler i konkrete saker.

Andre gonger er vi nytta i generelle saker som pasient/pårørande eller medarbeidarar i sjukehuset ønskjer ei upartisk, prinsipiell drøfting av. Det kan vere ønskje om å få hjelp til å sortere kva som er dei etiske dilemma og mogelege alternativ. Å klargjere det prinsipielt og verdimessig vanskelege, eller for å vere betre rusta neste gong ein er i ein tilsvarande situasjon.

Vi i komitéen er blitt valde ut av føretaksleiinga til å vere i komiteen fordi vi anten har spesiell kompetanse innanfor etikkfaget eller fordi vi har utmerka oss med å vere opptekne av dei vanskelege sakene. Vi skal fungere som eit uavhengig forum og har også med ekstern representant forutan representantar frå ulike faggrupper i sjukehuset.

Les meir om kliniske etikk-komitéar og korleis dei arbeidar

Vi arrangerer seminar for alle tilsette om lag ein gong i semesteret om engasjerande, etisk viktige saker og vi kjem gjerne for å undervise på internseminar eller morgonmøter.

Vår viktigaste oppgåve er å bidra til eit endå større etisk medvit blant tilsette, bidra konstruktivt til etisk refleksjon og til å nytte kompetansen vår til å bistå i pågåande, etisk vanskelege saker.

Klinisk etikk-komité skal:

 • Bidra til auka etisk bevisstheit og kompetanse og er ein del av helseføretaka sitt kvalitetsarbeid.
 • Bidra til at pasientar og pårørandes møte med sjukehuset blir best mogleg.
 • Auke ferdigheiter til å identifisere, analysere og løyse etiske problem og dilemma knytta til verksemda.
 • Gi tid og rom for systematisk etisk refleksjon og bistå i drøfting av konkrete etiske utfordringar før ei avgjersle blir tatt, eller i etterkant.
 • På førespurnad gi råd om korleis konkrete etiske problem kan løysast.
 • Bidra til bevisstgjering om verdispørsmål knytta til ressursbruk og prioritering.
 • Vere livssynsnøytral.​
Sist oppdatert 31.05.2023