Klinisk etikk-komité

Det er mange etiske dilemma i medisinen; i møte med pasientar og pårørande, i diagnostikk og behandlingsval og i fordeling av felles ressursar.

 • ​​​​​Kva er nyttelaus behandling?
 • Skal vi alltid behandle alle så mykje som mogleg?
 • Kva for ein teknologi bør vi seie nei til?
 • Kan vi prioritere unge framfor gamle?
 • Kva dilemma følgjer utviklinga i genetikkfaget?
 • Skal vi alltid seie alt vi veit om pasientane til dei?
 • Når er det rett å tvinge pasientar til noko dei ikkje vil?

Slike og liknande spørsmål kan vi drøfte i Klinisk etikk komité.

Ta kontakt

Vil du kontakte oss for å melde ei sak eller invitere oss til dykk, skriv til: klinisketikk@helse-bergen.no​

Meir informasjon om ​Klinisk etikk-komité i Helse Bergen

 

Nokre gonger spring drøftinga ut frå konkrete og pågåande saker der behandlarar eller andre har bede komitéen om konkrete synspunkt på kva som er etisk rett å gjere her og no.  

Vi kan gi råd, men har inga sanksjonsmyndigheit eller fullmakt til å ta avgjersler i konkrete saker.

Andre gonger er vi nytta i generelle saker som pasient/pårørande eller medarbeidarar i sjukehuset ønskjer ei upartisk, prinsipiell drøfting av. Det kan vere ønskje om å få hjelp til å sortere kva som er dei etiske dilemma og mogelege alternativ. Å klargjere det prinsipielt og verdimessig vanskelege, eller for å vere betre rusta neste gong ein er i ein tilsvarande situasjon.

Vi i komitéen er blitt valde ut av føretaksleiinga til å vere i komiteen fordi vi anten har spesiell kompetanse innanfor etikkfaget eller fordi vi har utmerka oss med å vere opptekne av dei vanskelege sakene. Vi skal fungere som eit uavhengig forum og har også med ekstern representant forutan representantar frå ulike faggrupper i sjukehuset.

Les meir om kliniske etikk-komitéar og korleis dei arbeidar

Vi arrangerer seminar for alle tilsette om lag ein gong i semesteret om engasjerande, etisk viktige saker og vi kjem gjerne for å undervise på internseminar eller morgonmøter.

Vår viktigaste oppgåve er å bidra til eit endå større etisk medvit blant tilsette, bidra konstruktivt til etisk refleksjon og til å nytte kompetansen vår til å bistå i pågåande, etisk vanskelege saker.

Etikksalong

Auditorium, Glassblokkene, blokk 7 kl 12.00-13.00
Klinisk etikkomité og Seksjon for presteteneste og etikk inviterer alle ansatte til samtaler med gjester om aktuelle etiske spørsmål. Lenke for streaming finner du under programmet. 

20. februar 2024
Hvorfor trenger vi ny abortlov?
Vi tar utgangspunkt i Abortutvalgets utredning, NOU 2023:29 Abort i Norge - Ny lov og bedre tjenester
Gjester i samtale om utvalgets forslag til endringer av dagens abortlov er:

 • Ragnhild Jepsen, biskop Bjørgvin Bispedømme
 • Elham Baghestan, overlege på Fødeavdelingen og medlem av Abortutvalget 
 • Marte E. S. Haaland, postdoktor ved UiB som ledet forskningsprosjekt om kvinners erfaringer med abortnemder.

Her er lenke til opptak fra seminaret >> (Vimeo)

Strømmingen av den første etikksalongen hadde dessverre dårlig lyd. Vi fikk tekniske problemer, det beklager vi veldig. Dette skal være ordnet til neste salong.

 

21. mars 2024
Hvor langt bør helsepersonell strekke seg?
Forskning viser at helsepersonell strekker seg langt for å unngå at pasienter skal få dårligere helsetilbud, må vente lenger eller ikke skal føle seg hørt. Samtidig er det ulike syn på om helsepersonell har en ekstra plikt til å utsette seg for potensielt helseskadelige arbeidsforhold.
Gjester i samtale om plikt og egenivaretakelse er forsker, kliniker fra somatisk avdeling og fra psykiatrisk klinikk.

Her er lenke til opptak fra seminaret >> (Vimeo)

 

25. april 2024
Hvordan kan vi ta etisk gode valg når alt er så usikkert?
Utvidet etikksalong – halvdagsseminar med Paul KJ Han onkolog og professor i palliativ medisin fra National Cancer Institute, USA er på forskningsopphold i Bergen og vi inviterer til halvdagsseminar med han og flere andre. Han har skrevet boken “Uncertainty in Medicine - A Framework for Tolerance”. Nærmere program kommer.

Lenke for streaming finner du her: Auditorium Glasblokkene (vimeo.com)  
 

29. mai 2024
Hvordan skal vi balansere det økende behovet for helsetjenester med behovet for å redusere helsetjenestens stadig økende klimaavtrykk?

Den norske regjeringen har forpliktet seg til lå utvikle en bærekraftig nullutslipps helse- og omsorgssektor innen 2050 og spesialisthelsetjenesten har allerede satt seg mål om dette innen 2045. I følge denne forpliktelsen har Helsedirektoratet beskrevet behovet for prioriteringsdiskusjoner om hvordan klima skal balanseres opp mot andre hensyn. 

Gjester i samtale om klima og etikk:

 • Anand Bhopal, klimaekspert, lege og medlem av Lancet Commsision for Sustainable Health Care
 • Kristin Patterson, miljørådgiver i Helse Bergen
 • Matilla Færevåg Berger, lege ved Bergen Legevakt, og styremedlem og leder i formidlingsgruppen i Legenes klimaaksjon.

Norge lanserer klimaforpliktelser på helsefeltet - regjeringen.no Veien videre - Helsedirektoratet

Etikksalongen streames her: Auditorium Glasblokkene (vimeo.com) 

 

20. juni 2024

Når er det etisk riktig å bruke bruke tvang for å få gitt somatisk behandling?
Mange av sakene som meldes til klinisk etikkomité handler dilemma som oppstår fordi pasienter med manglende eller usikker beslutningskompetanse motsetter seg behandling helsepersonell mener at de trenger. Vi tar utgangspunkt i en slik sak og drøfter den med pårørende, kliniker og jurist. 

Lenke for streaming finner du her: Auditorium Glasblokkene (vimeo.com) 

Klinisk etikk-komité skal:

 • Bidra til auka etisk bevisstheit og kompetanse og er ein del av helseføretaka sitt kvalitetsarbeid.
 • Bidra til at pasientar og pårørandes møte med sjukehuset blir best mogleg.
 • Auke ferdigheiter til å identifisere, analysere og løyse etiske problem og dilemma knytta til verksemda.
 • Gi tid og rom for systematisk etisk refleksjon og bistå i drøfting av konkrete etiske utfordringar før ei avgjersle blir tatt, eller i etterkant.
 • På førespurnad gi råd om korleis konkrete etiske problem kan løysast.
 • Bidra til bevisstgjering om verdispørsmål knytta til ressursbruk og prioritering.
 • Vere livssynsnøytral.​

Sist oppdatert 29.05.2024