Alvorlege hendingar i helse- og omsorgstenesta i kommunen og på sjukehus

Helse- og omsorgstenesta i kommunen og på sjukehus har plikt til å tilby deg som pasient, brukar eller pårørande eit møte når det har skjedd svært alvorlege hendingar som har involvert pasienten eller brukaren.

Svært alvorlege hendingar er der helse- eller omsorgshjelpa har ført til død, skade eller alvorlege komplikasjonar, og der hendinga er uventa med bakgrunn i venta risiko.

Helse- og omsorgstenesta skal tilby eit slikt møte så snart råd er og seinast innan ti dagar etter hendinga skjedde.

Meir om rett til møte med helsetenesta etter svært alvorlege hendingar, helsenorge.no


Rettar, val og moglegheiter

Vi vil at du som pasient og dine næraste skal få god informasjon, hjelp og rettleiing til å leve best mogleg med sjukdommen, skaden eller tilstanden din. Her finn du ei oversikt over dine rettar og moglegheiter på sjukehuset.
Sjå oversikt over rettar og moglegheiter
Voss_sjukehus_fysioterapi_gangtrening_krykker_pasient_3.jpg
Sist oppdatert 26.08.2023