Fotnotar til Utviklingsplan 2035

Her finn du oversikt over fotnotar til Utviklingsplan 2035 for Haukeland universitetssjukehus. 1. «…og bedre skal det bli!»: Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring i Sosial – og helsetjenesten (helsedirektoratet.no), utarbeidd av Sosial- og helsedirektoratet i 2005.

 2. Rapport frå verksemda (intern lenke) er den månadlege oversikta over drifta av sjukehuset, mens Rapportportalen (intern lenke) samlar alle rapporter om sjukehuset sin aktivitet, kvalitet og resultat. Her ligg for eksempel resultata frå den årlege ForBedringsundersøkelsen (intern lenke) og her finn ein Samhandlingsbarometeret (intern lenke) og Økonomirapportar (intern lenke). Her ligg også Rapporterte nøkkeltal​ (intern lenke) ​​som inneheld låste tal for klinisk aktivitet på klinikk-, avdelings- og seksjonsnivå.

 3. CO2e står for karbondioksidekvivalentar og er ei samlenemning for alle drivhusgassar.
 4. 12980: Framskrevet forventet levealder ved fødsel for menn og kvinner, i 3 alternativ (K) 2020 - 2050. Statistikkbanken (ssb.no) , alternativ «Høy levealder». Alternativa «Lav» og «Middels» levealder er 1,5 år og 2,6 år lenger levelader i 2035 samanlikna med 2020.
 5. Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023 (regjeringen.no)
 6. Nasjonal hjernehelsestrategi 2018-2024 (PDF) (regjeringen​.no), Helse- og omsorgsdepartementet
 7. Folkehelserapporten: Overvekt og fedme (fhi.no), Folkehelseinstituttet
 8. Våren 2022 startar eit prosjekt som skal førebu utviklinga av sengepostane i Sentralblokken. Sommaren 2022 er det varsla ny nasjonal framskrivingsmodell for somatisk sektor. Også rapportane frå koronakommisjonens og frå interregional arbeidsgruppe for intensivkapasitet som kjem våren 2022, vil vere viktig i arbeidet. Det gjeld også Handlingsplan for betre intensiv- og overvakingskapasitet 2020-2025 frå 2020 (intern lenke)
 9. Netto månadsverk er definert som arbeidskraftressursen når permisjonar, sjukdom og anna fråvær er trekt frå.
 10. St. meld.nr. 7 (2019-2020) Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023 (regjeringen.no)
 11. Tilgjengeleg kompetanse vert redusert mot 2025 fordi mange sjukepleiarar når pensjonsalder.
 12. Føresetnadar: 50 prosent av nyutdanna frå HVL og VID vert tilsett i Haukeland universitetssjukehus. I tillegg blir årleg 35 erfarne sjukepleiarar og nyutdanna frå andre utdanningsinstitusjonar tilsett (totalt 225 sjukepleiarar). Gjennomsnittleg stillingsprosent for nye medarbeidarar er 90 prosent. Tilsette i Helse Bergen auka sin stillingsprosent med 10 prosent, og pensjonsalder er berekna som i dag.
 13. I arbeidet med kompetansedelplanen​ i 2022 vil ein sjå nærmare på kva legespesialitetar vi treng framover. Dette skal skje i tett samarbeid med fagmiljøa.
 14. Forskrifter om nasjonale retningslinjer for ABIOK-utdanningene (regjeringen.no)
 15. Studieplasser i medisin i Norge. Behov, modeller og muligheter (PDF) (regjeringen.no), utgreiing frå Grimstadutvalget, oppnevnt av Kunnskapsdepartementet, september 2019
 16. Helse-Norge 2040 - Hvordan vil framtiden bli? Rapport 1-2018 (squarespace.com), Samfunnsøkonomisk analyse
 17. Biesdorf & Niedermann (2014): Healthcare’s digital future, PWC: What doctor? Why AI and robotics will define New Health, Bendik Bygstad og Jon Iden: Styringsmodeller for digitalisering
 18. Analyser av krisescenarioer 2019 (PDF) (dsb.no), Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
 19. Antibiotikaresistens. Kunnskapshull, utfordringer og aktuelle tiltak. Status 2020 (PDF) (fhi.no), Folkehelseinstituttet
 20. NORM-rapport 2020. Usage of Antimicrobial Agents and Occurence of Antimicrobial Resistance in Norway (PDF) (unn.no), Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober (NORM), Veterinærinstituttet, Folkehelseinstituttet
 21. Cassini: Attributable deaths and disability-adjusted life-years caused by infections with antibiotic-resistant bacteria in the EU and the European Economic Area in 2015: a population-level modelling analysis. Lancet Infectious Diseases 2019.
 22. Gjør kloke valg (legeforeningen.no): Gjør kloke valg er en kampanje som tar sikte på å redusere undersøkelser og behandling som pasienter ikke har nytte av og som i verste fall kan skade.
 23. Biesdorf & Niedermann (2014): Healthcare’s digital future
 24. Nordgreen, Gjestad, Andersson, Carlbring og Havik (2018), Jakobsen, Andersson, Havik og Nordgreen (2017)
 25. I ForBedringsundersøkelsen 2022 (intern lenke) svarer i gjennomsnitt 88 prosent at dei samla sett er godt nøgd med å jobbe her.
 26. Endring frå 2010-2022 i talet forskarar, legar og psykologar er 1108 (+ 75 prosent). Administrativt personell i dei fire stabsavdelingane, seksjon samhandling og føretakssekretariatet har i same periode auka med 143 personar (49 prosent) jf. HR-kuben.
 27. Sjå «Kontorpolicy på Haukeland universitetssjukehus» på intranettsiden for utviklingsplan 2035 (intern lenke)​Sist oppdatert 11.07.2023