Overordna føringar for utviklingsplanen

Utviklingsplan 2035 for Haukeland universitetssjukehus er del av eit planhierarki. Den tar utgangspunkt i Nasjonal helse- og sjukehusplan 2020–2023 og Helse Vest RHF sin regionale strategi og utviklingsplan, Helse2035.

Interiør møterom, styremøte i Helse Bergen, med styremedlemmer rundt møtebord. Foto

Utviklingsplan for Haukeland universitetssjukehus legg føringar for alle handlingsplaner i sjukehuset, både delplanane som gjeld for heile føretaket og handlingsplanar i dei enkelte nivå 2-einingane. Utviklingplanen legg òg føringar for prosjekta i den strategiske prosjekt- og programportefølja. På denne måten sikrar vi samanheng og eigarskap til måla vi saman skal jobbe for å nå framover. Figur 1 illustrerer denne samanhengen:

Grafikk. Modell over sammenheng i planverket til Helse Bergen.

Figur 1: Samanhengen i planverket for Haukeland universitetssjukehus. Klikk på bildet for større versjon

​Forbetringsmetodikken ligg til grunn for korleis vi skal jobbe med å vidareutvikle sjukehuset. Vi skal ha pasientperspektivet i alt vi gjer. Utvikling får vi til gjennom dyktige, engasjerte og involverte medarbeidarar og forsking, innovasjon og utdanning. Vi skal òg vere opne om prioriteringane vi gjer. Denne måten å jobbe på ligg fast for arbeidet med å vidareutvikle Haukeland universitetssjukehus. Figur 2 visar dette:
Grafisk fremstilling av strategien til Helse Bergen: Forbedringssirkel, vårt oppdrag og våre verdiar. Infografikk

Figur 2: Korleis jobbar vi for å vidareutvikle sjukehuset. Kjelde: Strategi for Helse Bergen 2017-2022. Klikk på bildet for større versjon​

Helse Vest RHF vedtok i 2017 strategien Helse2035 med tilhøyrande tiltaksplan. Denne er også lagt til grunn i arbeidet med utviklingsplanen. 

I Helse2035 er det fire område som føretaka i Helse Vest skal vidareutvikle:
 • ​Pasienten si helseteneste: Kvalitet og pasientryggleik, kommunikasjon og prioritering, samansette lidingar og standardiserte pasientforløp
 • Eitt helsevesen: Eit heilskapleg helsevesen, sjukehus i team og strategisk samspel med dei private
 • Utvikling av helsetenestene: Auka verdiskaping, spesialisthelsetenester utanfor sjukehus, forsking, innovasjon og teknologi
 • Medarbeidaren, leiing og organisasjon: Forbetringskompetanse 
Det årlege oppdragsdokumentet frå Helse Vest inngår i planhierarkiet og detaljerer oppgåvene til sjukehuset komande år.

Gjeldande Nasjonal helse- og sjukehusplan har følgjande mål:

 • ​Pasientane er aktive deltakarar
 • Heilskaplege og samanhengande tenester
 • Sårbare pasientar blir møtt med team
 • Ein samanhengande akuttmedisinsk kjede
 • Spesialisthelsetenester i heimen
 • Bruk av helsedata til det beste for fellesskapet
 • Livslang læring
 • Leiing bidrar til endring
 • Vi lærer av kvarandre
Haukeland universitetssjukehus i 2035 | Måla våre

Sist oppdatert 29.08.2023