Pakkeforløp

Pakkeforløp er nasjonale standardiserte pasientforløp som er fagleg baserte og normgivande. Pakkeforløpa skal bidra til at utgreiing og behandling er meir føreseieleg for pasientane og samstundes bidra til auka tryggleik. Eit pakkeforløp skal vere likt for alle. Pakkeforløpet skal sikre rask utgreiing og oppstart av nødvendig behandling, og hindre unødvendig ventetid.

Pakkeforløp for kreft

Pakkeforløp er nasjonale standardiserte pasientforløp som er fagleg baserte og normgivande. Pakkeforløpa skal bidra til meir føreseieleg utgreiing og behandling og gi auka tryggleik for pasientane. 28 pakkeforløp for kreft og 31 diagnoserettleiarar for fastlegar er no etablert.
Pakkeforløp for kreft
far og datter leser bok

Pakkeforløp psykisk helse og rus

Pakkeforløp psykisk helse-og rus skal styrke det heilskaplege behandlingstilbodet til pasientar med psykisk helse- og rusmiddelproblem. Hausten 2018 blir pakkeforløp for psykisk helse og rus lansert og dei blir innført trinnvis frå september 2018 og fram til 2020.
Pakkeforløp for psykisk helse og rus
mor holder jente

nyheiter om pakkeforløp

  • 10. oktober 2019
    Pakkeforløp for to

    Kvart år blir det fødd over 500 barn med skadar eller abstinensar som er direkte knytt til mors rusmiddelbruk. Pakkeforløp gravide og rusmidlar, som vart lansert 3. oktober 2019, skal sikre at fleire gravide som slit med rusmiddelbruk får hjelp.

Sist oppdatert 05.09.2022