Barn og unge med utviklingshemming og utfordrende atferd

Nettverket skal i følge mandatet fra Helse Vest bidra til å videreutvikle kompetanse og bedre ivaretaking av barn og unge med utviklingshemming og utfordrende atferd i Helse Vest.

​Nettverket har sin forankring i Regional plan for habilitering og rehabilitering 2016-2020, og skal legge denne planen og Veileder for habilitering, rehabilitering, individuell plan og koordinator til grunn for arbeidet sitt. Nettverksperioden er foreløpig satt til 3 år. Nettverket startet 1. september 2016.
Helse Stavanger er blitt tildelt oppgaven som knutepunkt(regional nettverkskoordinator) for nettverket. Det er etablert en referansegruppe for nettverket. Nettverket består av 7 medlemmer fra de 4 helseforetakene i tillegg til en bruker-representant.

Nettverkskoordinator /psykologspesialist Marit Nygaard, Helse Stavanger
Spesialpedagog Catrin Lidal, Helse Stavanger
Vernepleier Ivar Rettedal, Helse Stavanger
psykologspesialist Anne-Marthe Nygård Wiborg, Helse Bergen
Spesialpedagog Mette Ulvestad Talleraas, Helse Bergen
Vernepleier Anne Brynjelsen Ringdal, Helse Fonna
Psykologspesialist Odd Flikke, Helse Førde
Brukerrepresentant Kjell Inge Johnsen

Edith Victoria Lunde, leder for Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering i Helse Vest
Margunn Skudal Nistad, seksjonsleder, Helse Førde HF
Vigdis Jacobsen, enhetsleder HABU, Helse Bergen HF
John Conrad Brandsø, seksjonsleder, Helse Fonna HF
Kari Helene B. Reinås, avdelingssjef, HABU, Helse Stavanger HF
Kjersti Eide, rådgiver, koordinerende enhet, Helse Stavanger HF
Hanne Marit Bjørgaas, overlege, MD, PhD, Senior Consultant, Helse Stavanger HF
Jan Endre Jansen, bydekkende veileder, bydekkende veiledningsteam, Stavanger kommune
Marianne Halvorsen, postdoktor, Nevropsykolog, PhD, Barnehabiliteringen, Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Terje Fredheim, fagkonsulent, PhD, Mjøsen bo og habilitering, Gjøvik
Kim Berge, rådgiver/nestleder NAKU

Nettverket skal bidra til et helhetlig og likeverdig tilbud i helseforetakene i Helse Vest på dette feltet gjennom å:
Utarbeide forslag til modell for forebyggende arbeid, kartlegging og utredning av problematferd, veiledning og oppfølging i forhold til foreldre og lokalt hjelpeapparat.
Utarbeide forslag til samarbeidsformer med kommunene.
Utarbeide forslag til standardiserte, kunnskapsbaserte pasientforløp innen feltet.
Legge til rette for felles kompetanseoppbygging ved enhetene for habilitering av barn og unge i regionen (HABU)
Søke samarbeid med andre regioner og nasjonalt
Sikre intern veiledning mellom HABU-enhetene, for eksempel ed oppfølging av særlig krevende saker.

Kompetansehevingen kan skje ved å:
Initiere interne og eksterne kurs
Hospitering
Utveksling av erfaring og kompetanse i nettverket.
Ved behov via ekstern rettleiing.
Minst et årlig seminar/konferanse/fagsamling.

Samarbeidet i nettverket foregår via arbeidsmøter 2-4 ganger pr år. Arbeidsoppgavene i nettverket er fordelt mellom de ulike nettverksmedlemmene, og det enkelte medlem har ansvar for å følge med på aktuelle kurs innen sitt ansvarsområde, og melde tilbake til nettverket og egne kolleger om kursinnhold når dette er relevant.


Nettverkskoordinator/psykologspesialist Marit Nygård Helse Stavanger, tlf: 51846780 eller 99429371

Sist oppdatert 12.03.2018