Regionalt kompetansenettverk for intensiv tverrfaglig habilitering for barn og unge

Nettverket skal i følge mandat fra Helse Vest bidra til felles utvikling, forbedring og koordinering av tilbudet innen intensiv tverrfaglig habilitering i Helse Vest.

​Nettverket skal legge «Veileder for habilitering, rehabilitering, individuell plan og koordinator  og Regional plan for habilitering og rehabilitering 2016-2020 til grunn for arbeidet. Nettverksperioden er foreløpig satt til 3 år. Nettverket startet 1. september 2016 og knutepunktfunksjonen – regional nettverkskoordinator for kompetansenettverk er lagt til Helse Stavanger.

Nettverkskoordinator/ass avdelingssjef Cathrine Grude, Helse Stavanger
Logoped, Torunn Sundgot, Helse Stavanger
Spesialfysioterapeut Astrid Nygaard, Helse Fonna
Spesialergoterapeut Eli Fløgstad, Helse Bergen
Logoped, Veronica Male, Helse Bergen
Spesialfysioterapeut, Audhild Tveit, Helse Fonna
Ergoterapeut, Inger Furevik, Helse Fonna
Brukerrepresentant, Monica Sæle

Kari Helene Bjo Reinås, Avdelingssjef, HABU, Helse Stavanger
John Conrad Brandsø, Seksjonsleder, HABU, Helse Fonna
Vigdis Jacobsen, Enhetsleder, HABU, Helse Bergen
Margunn Skudal Nistad, Seksjonsleder, HABU, Helse Førde
Cathrine Nøttingnes, Rådgiver, Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering i Helse Vest
Kristian Sørensen, Psykologspesialist, HABU Kristiansand
Gunfrid Størvold, Barnefysioterapeut og Ph.d-kandidat, Helse Nord-Trøndelag og NTNU
Jorunn Aa Albretsen, Fagleder og barnefysioterapeut, Sogndal kommune
Sonja Sagflaat, Fysioterapeut, avd. barn Sandnes kommune
Jone Strand Helgesen, Fysioterapeut privatpraktiserende, Gard fysioterapi/Haugesund kommune
Marie Læssøe Martin, Spesialergoterapeut, HABU Kristiansand, Program Intensivert Habilitering, PIH

Nettverket skal bidra til felles utvikling, forbedring og koordinering av tilbudet innen intensiv tverrfaglig habilitering i Helse Vest gjennom å:

 • Følge med på og ta del i fagutvikling
 • Utveksle erfaringer
 • Søke samarbeid med andre regioner/nasjonalt
 • Sikre gjensidig veiledning mellom helseforetakene i enkeltsaker, og drøfte løsninger på spesielle henvisninger/spørsmål om intensiv tverrfaglig habilitering i regionen.

Dette inkluderer følgende oppgaver

Legge til rette for kompetanseoppbygging innenfor HABU i Helse Vest ved å initiere interne og eksterne kurs, hospitere og utveksling av erfaring og kompetanse i nettverket. Nettverket skal gjennomføre minst et årlig seminar/konferanse/fagsamling

Skaffe oversikt over kunnskap på feltet:

 • Modeller for / organisering av intensiv tverrfaglig habilitering
 • Aktuelle måleinstrumenter og standardisering av bruk
 • Effekt av ulike tverrfaglige tilbud/modeller
 • Oversikt over aktuell forskning og litteratur

Bidra til helhetlige og likeverdige tilbud i helseforetakene i Helse Vest gjennom å

 • Utvikle forslag til modeller for tverrfaglig intensiv habilitering i Helse Vest
 • Utarbeide forslag til samarbeidsformer mellom kommunene og HABU for koordinering av tjenestene
 • Utarbeide forslag til hvordan intensiv tverrfaglig habilitering kan inngå i standardiserte, kunnskapsbaserte pasientforløp.

Samarbeidet i nettverket foregår via Lync-møter 4-5 ganger pr halvår. I tillegg kombineres hospitering med arbeidsmøter ca 2 ganger pr år.

Arbeidsoppgavene i nettverket fordeles mellom medlemmene, der alle har ansvar for å følge vedtatt handlingsplan. Det enkelte medlem har ansvar for å følge med på aktuelle kurs innen sitt ansvars- og fagområde, og melde tilbake til nettverket og kollegaer om kursinnhold når dette er aktuelt.

24. oktober 2017 arrangerte nettverket Fagdag på Bikuben, Haukeland Universitetssjukehus. Fagpersoner fra både 1. og 2. linjetjeneste var invitert, ca 75 deltakere. Tema for fagdagen var kunnskapsbasert, der både forskning, erfaring fra praksis og brukererfaring innen intensiv tverrfaglig habilitering ble presentert.

26. januar 2018 skal flere i nettverket delta på CP-konferansen i Oslo der tema er «Tidlig er mulig».

Spørsmål kan rettes til cathrine.grude@sus.no, tlfnr. 51514754

Sist oppdatert 09.03.2018