Regionalt tverrfaglig fagnettverk innan habilitering i Helse Vest

Regionalt fagnettverk innan habilitering i Helse Vest  er eit nettverk for habiliteringstenesta for vaksne (HAVO) og habiliteringstenesta for barn og unge (HABU).

Nettverket skal bidra til kunnskapsbasert praksis innan pasientbehandling og likeverdige helsetenester innan spesialisert habilitering i Helse Vest. Fagnettverket skal jobbe saman om felles oppgåver som angår kvalitetsforbetring og utvikling av fagtilboda ved tenestene. Nettverket skal sjå til Regional plan for habilitering og rehabilitering og andre overordna føringar som til ein kvar tid gjeld. 

Deltakarar i fagnettverket 

 • Habiliteringstjenesta for barn og ungdom:
  - Trine Bremnes. Spesialpedagog, trine.oie.bremnes@helse-forde.no
 • Habiliteringstjenesta for vaksne:
  - Kan ikkje stille med deltakar

 • Habiliteringstjenesta for vaksne/ barn og ungdom:
  - Randi Hjelmervik, klinisk barnevernspedagog Randi.Hjelmervik@helse-fonna.no
 • Habiliteringstjenesta for vaksne/barn og ungdom:
  - Marian Yrke, spesialergoterapeut

           marian.yrke@helse-fonna.no

 • Habiliteringstjenesta for vaksne:
  - Hege Therese Svela Stangeland, ergoterapeut/fagkonsulent

           hege.therese.svela.stangeland@sus.no

 • Else Berit Ingvaldsen
Sist oppdatert 14.07.2023