Systematisk arbeid med kvalitetsforbetring innan smittevern

Kvalitetsforbetring handlar om å identifisere og handtere svvikt og forbetringsområder i helsetenesta. Det handlar om iverksetting av ny praksis, men og om å teste ut nye idear som bidreg til å utvikle trygge tenester.

God informasjon om kvalitetsforbetring er samla under slagordet I trygge hender 24/7,  eit arbeid leia av Helsedirektoratet. Her finn de informasjon og verktøy både knytt til forbetringsarbeid og implementering.

Krav til kvalitetstyring i helsetenesta er beskrevet i Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring

I følgje «Handlingsplan for et bedre smittevern» bør kommunane definere lokale mål for smittevern- og pasientsikkerhetsarbeidet. RKS har utarbeida forslag til lokale forbetringsprosjekt for kommunale helseinstitusjonar. Målsettingar og bruk av verktøy må  tilpassast den enkelte institusjon.

Referanser

Handlingsplan for et bedre smittevern​ (PDF)​

Oppdatering kommer i løpet av 2023

Siden er under utarbeiding​

Sist oppdatert 13.01.2023