Effekter av tiltak rettet mot å forebygge arbeidsrelatert astma, allergi og andre overfølsomhetsreaksjoner hos ansatte i norsk lakseindustri

Effects of interventions to prevent work-related asthma, allergy and other hypersensitivity reactions in Norwegian salmon industry workers (SHInE).

Logo SHINE.Grafikk

Yrkesmedisinsk avdeling (YMA) i samarbeid med UiB gjennomfører for tiden et stort prosjekt i tre lakseslakterier på Vestlandet. Det blir gjennomført eksponeringsmålinger av aerosoler i arbeidsatmosfæren, samtidig som ca. 90 ansatte i hver bedrift blir kalt inn til helseundersøkelse, med særlig fokus på astma, allergi og annen overfølsomhet.

Ved bearbeiding av laksen frigis en rekke biologiske bestanddeler som allergener, mikroorganismer, enzymer og endotoksiner i arbeidsatmosfæren. Bestanddelene kan pustes inn i form av små partikler og dråper (bioaerosoler) og kan føre til helseplager fra luftveiene hos de ansatte. Kontakt med bestanddeler fra laks samt vann, såper, desinfeksjonsmidler og hansker kan påvirke huden negativt. Hovedmålet med dette forskningsprosjektet er å finne effektive forebyggende tiltak som reduserer eksponeringen, og derved forebygger sykdom og plager hos de  ansatte. Lakseslakteriene har ansatte fra mange deler av verden og prosjektet har derfor et helsefremmende og inkluderende perspektiv.

Dette er et stort arbeid for YMA, og krever mye ressurser, men avdelingen får også god oversikt over en stor bransje i vårt distrikt, kunnskap om eksponering og risiko for utvikling av sykdom. I prosjektet genereres kunnskap om luftbårne allergener, mikroorganismer, enzymer og endotoksiner som kan ha betydning for utvikling av luftveisplager. Kunnskapen vil gi en bedre forståelse av hvilke eksponeringer og blandinger av disse som har betydning for utvikling av symptomer og sykdom. Vi vil også studere sykdomsmekanismer og sammenhenger med eventuelle arvelige faktorer hos de som blir syke. Kunnskap om hvilke nivåer av de ulike eksponeringene som skal til for å utløse helseplager kan gi grunnlag for myndighetenes grenseverdier for bioaerosoler i luft.

SHInE er et multisenterprosjekt mellom de arbeidsmedisinske avdelingene ved universitetssykehusene i Tromsø, Bergen og Trondheim, og ledes fra avdelingen i Tromsø. UiT Norges Arktiske Universitet, Universitetet i Bergen og flere internasjonale samarbeidspartnere bidrar. Prosjektgruppen er tverrfaglig og integrerer ulike legespesialiteter (arbeidsmedisin, hud, lunge), allergologi, toksikologi, yrkeshygiene, naturvitenskap, bioingeniør, psykologi og samfunnsvitenskap.  Det legges stor vekt på en tett dialog mellom forskere og industrien i alle faser av prosjektet. I referansegruppen er det representanter fra aktuelle slakterier, samt arbeidsgiver-, og arbeidstakerorganisasjoner og Arbeidstilsynet som alle er viktige samarbeidspartnere.  

Prosjektet er finansiert av norsk forskningsråd (NFR).

Hvert anlegg ble kartlagt med eksponeringsmålinger og helseundersøkelser en uke i høsten 2021. I løpet av vinteren 2022 og frem til nå er det gjennomført tiltak i bedriftene, i håp om å få ned eksponeringen for bioaerosoler. Høsten 2022 vil forskere fra YMA gjennomføre eksponeringsmålinger og helsekontroller etter at disse tiltakene er gjennomført.

Eksteriør kaianlegg i maritime omgivelser. Foto

Foto: Irgens-Hansen


Logo UiB
        
Logo Helse Bergen

Sist oppdatert 03.10.2023