Rehabiliteringsavdelingen Norges Blindeforbund

Norges Blindeforbund arrangerar rehabiliteringskurs tilpassa personer med synsvanskar i ulike aldersgrupper.

Brosjyrer fra Norges Blindeforbund vises frem til en person

Me hjelper deg å sjå moglegheitene - me veit at meistring av synsvanskane gjer deg eit meir aktivt og sjølvstendig liv

​Synsrehabilitering har fokus på syns- og livsmeistring, på dei område i dagleglivet der synsvanskar kan gje deg nye utfordringar.

Rehabiliteringskurs er ein lovfesta rettigheit og hjemla i Lov om folketrygd, kursopphaldet dekkast av NAV. For å søkja om plass på rehabiliteringskurs må du ha moderat synssvekkelse eller lågare, og ein nyttar klassifisering av synssvekkelse utvikla av Verdas Helseorganisasjon (WHO) i vurderinga av dette. Søknad krev dokumentasjon frå augelege.

Rehabiliteringsrådgjevar frå Norges Blindeforbund, din augelege eller sjukepleiar i Augeavdelinga kan svara deg nærmare på detaljar om søknad til rehabiliteringskurs.

Augeavdelinga samarbeider tett med Norges Blindeforbund, og har i samarbeid utvikla eit elektronisk henvisningsskjema for rask og effektiv tilvising til rehabiliteringskurs. 


Kontaktinformasjon

​Rehabiliteringsavdelingen Vestlandet

Telefon: ​​ 55 33 69 55 
Epost: rehab.bergen@blindeforbundet.no


Post- og besøksadresse:
NBF Rehabiliteringsavdelingen Vestlandet
Lille Markeveien 18
5005 BergenEkstere lenker

blindeforbundet.no


Sist oppdatert 25.09.2023