Fleirregional behandlingsteneste for usikker somatisk kjønnsutvikling

Behandlingstenesta omfattar diagnostikk og behandling av barn der det ved fødsel er vanskeleg å fastslå barnets kjønn, eller der det seinare kjem fram teikn på feil i kjønnsdifferensieringa.

Tenesta omfattar også diagnostikk og behandling av:

 • perineale hypospadiar
 • alle grader av hypospadi dersom ikkje begge testiklar ligg i pungen
 • pasientar med kjønnskromosommosaikkar (for eksempel undergrupper av Turner syndrom)
 • pasientar med medfødde syndrom som omfattar genitale misdanningar
 • pasientar med manglande eller ufullstendig utvikling av pubertet som følgje av feil i somatisk kjønnsutvikling og seint-debuterande kongenitt binyrebarkhyperplasi (CAH) hos jenter
I tråd med dette omfattar tenesta diagnosar innan desse ICD10-kodene: E25, E28-30, E34, Q50-56, Q64 og Q96-98.

Tverrfagleg team

Undersøking og behandling av desse tilstandane krev høgt spesialisert kompetanse frå ulike faggrupper, og det er difor oppretta team koordinert av lege ved Barne- og ungdomsklinikken. Her inngår barnelege, barne- og ungdomspsykiater, gynekolog, plastikkirurg og sjukepleiar. I tillegg er det etablert fast samarbeid med barnekirurg og genetikar. Oppfølging vil i dei fleste tilfelle strekke seg heilt inn i vaksenalder.

 
For å sikre god kvalitet og einsarta behandlingstilbod, er tenesta sentralisert til ei fleirregional behandlingsteneste lokalisert ved Haukeland universitetssjukehus og Oslo universitetssykehus.

Tilvising 

 • Ved akutte tilvisingar som gjeld nyfødde kan lokal barneavdeling kontakte vakthavande barnelege på nyfødt intensivavdeling på Barne- og ungdomsklinikken ved Haukeland universitetssjukehus eller Oslo universitetssykehus.
 • For tilvisingar som ikkje er akutte, kan barnelege eller lege i primærhelsetenesta ta kontakt på telefon eller sende søknad til:

  Helse Bergen
  Haukeland universitetssjukehus
  Barne- og ungdomsklinikken
  Seksjon for endokrinologi og metabolisme
  Postboks 1400
  5021 Bergen 

  eller

  Oslo universitetssykehus
  Kvinne- og barneklinikken
  Barnemedisinsk avdeling
  Barnesenteret/Henvisning
  Ullevål sykehus
  Postboks 4956 Nydalen
  0424 Oslo 

 

Kontakt

Slik finn du fram

Marie Joys' hus

Jonas Lies vei 81

Praktisk informasjon

​Utgreiing og behandling vil vere avhengig av god kommunikasjon og kartlegging av grundig sjukdomshistorikk. Derfor ber vi deg gi beskjed om du har behov for tolk under pasientsamtalane og undersøkingane så tidleg som mogleg. Dette gjeld om du til dømes har hørsels- eller synshemming, eller om du har eit anna morsmål og snakkar lite norsk.

Les meir om tolketenester og dine rettar som pasient