Tenestetilbod

Dokumentasjonsavdelinga sine tenester er tilgjengelege for heile føretaket.

Ansatt i kontorlandskap. Foto

Skrivetenesta

Lydfiler med pasientdokumentasjon vert skrive, kvalitetssikra og ført inn i DIPS. I tillegg kvalitetssikrar ein epikriser, det vert teke utskrift, og sendt legedokumentasjon i DIPS.

Ansatt foran PC-kjerm med DIPS-logo på skjermen. Foto

Skannetenesta

Skannar pasientdokumentasjon i DIPS, dessutan tilbyr ein innskanning og vidaresending av papirtilvisingar og vidaresending av elektroniske tilvisingar.

 
DSC_7449.jpg

Sekretærane i Mottaksklinikken
I tillegg til å levera skrive - og skannetenester for Mottaksklinikken, utfører sekretærane tenester til fire ulike destinasjonar i Mottaksklinikken. Sekretærane bemannar resepsjonen i Akuttmottaket, dessutan tar blodprøver i triageteam. I tillegg er det ein postsekretær i Korttidsposten og i Utgreiingsposten.

Arkivtenesta

Journalfører all inn- og utgåande post i Helse Bergen, handsamar føretaket sitt epostmottak, arkiverer personalmapper, og står for kundeservice-, kurs- og opplæring i Elements.


Ansatt i arkivmiljø. Foto

 
 
Depot
Vurderer arkivverdig materiale, legg til rette for forsking, låner ut pasientjournalar, og forvaltar arkivet i tråd med lovverket.

 
 
Sykehuslogo på bildør og mann med røde postkasser. Foto

 
Posttenesta
Leverer, henter inn, og sorterer brevpost og internpost til avdelingane  på Haukelandsområdet.  Utgåande post frå føretaket vert frankert og sendt ut. I tillegg sorterer og pakkar ein brevpost som skal sendast via Rutepost til legekontora.

Innsyn i journal

Dokumentasjonsavdelinga  leverer ut pasientjournal til pasient eller pasienten sin representant etter førespurnad.  Det vert gjort ei utskrift og ei utsending  av bestilte journaldokument.

 

Sist oppdatert 29.08.2023