Føretaks­sekretariatet

Føretakssekretariatet er knytt til administrerande direktør og viseadministrerande direktør. Vi arbeider med rådgjeving, utviklingsoppgåver og utgreiing blant anna på oppdrag frå føretaksleiinga. Vi har ulike typar saksbehandlings- og driftsoppgåver, og har sekretariatsfunksjonar for blant anna styret, føretaksleiinga og ulike utval.

Våre arbeidsoppgåver er blant anna:
Saksbehandlings- og driftsoppgåver:

 • Sekretariatsfunksjon og saksutgreiing for administrerande og viseadministrerande direktør, styret og føretaksleiinga i Helse Bergen
 • Oppfølging av førespurnadar til leiinga i føretaket
 • Utvikling og oppfølging av beredskapsplanen til Helse Bergen
 • Rapportering til Helse Vest RHF
 • Oppfølging av høyringssaker
 • Arbeid med avtalar mellom Helse Bergen og eksterne aktørar

 

Oppgåver innanfor rådgjeving, utvikling og utgreiing:

 • Juridisk rådgjeving hovudsakleg innanfor helserett internt i føretaket, mellom anna representert i Klinisk etikk-komité
 • Undervisning i helserett
 • Generell rådgjeving til føretaksleiinga og leiarar i føretaket
 • Oppgåver i samband med føretaket si samhandling med kommunane
 • Bidreg innanfor større utviklingsprosjekt, mellom anna:
  • Arealplanlegging
  • Strategiplan
  • Mottaksklinikken
  • Utgreiing av protonterapi både nasjonalt og regionalt

Kontakt

Slik finn du fram

Oppmøtestad

Du finn oss i 2. etasje i Jørgen Sandbergs hus.

Jørgen Sandbergs hus

Jonas Lies vei 73 (Raudt hus i sykehusparken)

5021 Bergen

Reiseutgifter
Som regel gjennomfører du reisa di på eiga hand og søker om å få dekt reiseutgiftene i etterkant.
Les meir om å få dekt ei pasientreise

Planlegging
I utgangspunktet vel du sjølv kva transportmiddel du reiser med til behandling.
Les meir om planlegging av pasientreisa di

Rettar/Rettane dine
Hovedregelen er at pasientreiser bli dekt med ein standardsats per kilometer. Ved behov kan også nødvendige tilleggsutgifter bli dekt.
Les meir om rettane dine ved pasientreiser

Tilrettelagt transport
Helseekspressen
Avdeling for pasientreiser i Helse Bergen