Forsøkspersonar

På forskingsposten vil både legemiddel, utstyr og ny teknologi bli utprøvd på menneske. Dei som deltek i studiane kan vere personar som får behandling ved HUS eller friske forsøkspersonar som vil delta i ein forskingsstudie.

Ønskjer du å delta som forsøksperson?

Om du vil melde di interesse for å ta i mot informasjon om studiar som går føre seg ved Klinisk forskningspost voksne (KFPV), kan du registrere deg ved å fylle ut registreringsskjema og sende det til oss.

Ved innsending av eit slikt skjema gjev du samtidig ditt frivillige samtykke til at vi kan nytte ditt namn, fødselsår, kjønn og kontaktinformasjon på ei oversikt over potensielle forsøkspersonar.

Denne oversikta vil ikkje bli distribuert til, eller nytta av andre enn dei som er tilsett på forskingsposten. Helse Bergen HF, Haukeland universitetssjukehus er behandlingsansvarleg institusjon.

Dine rettar

Om vi finn ut at du kan vere aktuell for ein studie, sender vi deg informasjon om denne. Du avgjer sjølv om du ønskjer å delta i denne eller ikkje.

Dersom du bestemmer deg for delta i ein studie, kan du når som helst trekke tilbake samtykke ditt. Om du undervegs i studien skulle bestemme deg for ikkje å delta vidare, får dette ingen behandlingsmessige konsekvensar for deg. 

Du har også rett til innsyn i opplysningane vi har registrert, og du kan kreve at desse blir sletta.

Kva bør du tenke gjennom før du bestemmer deg for å delta i ein studie?

Her er ei lita sjekkliste det kan vere lurt å gå igjennom før du seier ja til å delta i ein studie:

 • Har du fått den informasjonen du har behov for?
 • Har du fått både skriftleg og munnleg informasjon?
 • Har du forstått kva studien omhandlar og kvifor akkurat du skal vere med? 
 • Kva vil det ha å seie for deg å delta i ein studie utover vanleg utgreiing og behandling?
 • Kva fordelar eller eventuelle ulemper kan det vere for deg som forsøksperson / pasient?
 • Kan denne studien føre til noko form for risiko for deg?
 • I så fall, kva risiko er det tale om?

Still gjerne spørsmål til den ansvarlege forskaren. Den skriftlege informasjonen du har fått skal innehalde opplysningar om kven som er ansvarleg for studien og korleis du kan ta kontakt.

Å vere med inneber aktiv deltaking

Som deltakar er du ein viktig medspelar i studien. Du har ei viktig oppgåve i å nøyaktig melde tilbake om di oppleving av forskinga. Du har også rett til å vite kva opplysningar vi har registrert om deg.

Rett til å avstå og avbryte

Du skal tenke at deltaking alltid er frivillig. Om forskingsprosjektet verkar risikabelt eller ubehageleg skal du ikkje vegre deg for å seie nei til (fortsatt) deltaking. Svaret du gjev vil ikkje påverke di standardbehandling.

Tenk deg godt om før du svarar ja, då det er ønskjeleg at den som deltar kan vere med heile tida. Skulle du likevel ønskje å trekke deg undervegs i studien, kan du då utan nærmare forklaring gjere dette. 

Dette vil ikkje få konsekvensar for di vidare behandling.

  Registrere deltakarar

  Kontaktinformasjon

  Om du ønskjer meir informasjon, ta kontakt med forskingsposten direkte.

  Telefon
  55 97 28 90

  E-post
  kfpv@helse-bergen.no 

  Sist oppdatert 18.09.2016