Pasientkurs

Å leve med hudsjukdom

Kurset er for personar med hudsjukdommar og deira pårørande.

Tid og stad

Type arrangement

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende

Arrangør

Kurset gjennomføres digitalt

Det er behov for tilvising frå lege for å delta.

Denne kan sendast elektronisk til Hudavdelinga.

Meld frå om spesielle behov og om pårørande deltar.

Merk tilvisinga med pasientopplæring.

Tilvisinga gjeld som påmelding. Du vil få stadfesting på tildelt plass. Det er eit vilkår at det er tilstrekkeleg tal påmeldte for at kurset blir gjennomført. 

Målgruppe

Kurs for personar med hudsykdom  og deira pårørande. 

Kostnadar

Eigendel etter gjeldande takstar. Gratis ved frikort, og gratis for pårørande. Avbestilling seinast 24 timar før kurs. Dersom du ikkje møter til avtalt kurs, vil sjukehuset krevje eigendel etter gjeldande takstar. Dette gjeld også om du har frikort. 

Påmelding

Sjå under tilvisning.

Innlegg ved

Lege, sjukepleiar og brukermedverkar. 

 

 

Kontakt