Pasientkurs

ICD - Å leve med hjartestartar

Kurset gir kunnskap om sjukdom og behandling. Du får treffe andre i same situasjon og moglegheit til erfaringsutveksling.

Tid og stad

Når

Dato kjem

Type arrangement

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende

Arrangør

Opplæringsprogrammet er eit samarbeid mellom Hjarteavdelinga Haukeland universitetssjukehus og Landsforeningen for hjerte og lungesjuke ( LHL) ICD gruppen.

Kvar

For å delta trenger du tilvisning frå lege. Det kan vera din fastlege eller lege på sjukehuset.

Denne kan sendas elektronisk til hjerteavdelingen. Merk tilvsning med pasientopplæring.

Du får bekrefelse på plass

Vennligst meld frå om pårørande også deltar og om spesielle behov. 
Meld frå til fastlegen ved behov for sjukemelding. Pårørande treng ikkje eiga tilvising.


Gruppebasert opplæringstilbud 

Målgruppe

Kurset er for pasientar med ICD og deira pårørande. 

Kostnadar

Eigendel etter gjeldande takstar. Gratis ved frikort, og gratis for pårørande.

Avbestilling seinast 24 timar før kurs. Dersom du ikkje møter til avtalt kurs, vil sjukehuset krevje eigendel etter gjeldande takstar. Dette gjeld også om du har frikort.

Servering 

Det er ikkje matservering, men det er moglegheit for å få kjøpa kaffi.

Matpause er satt opp begge dagar, men du må hugse på å ta med matpakke.

Påmelding

Sjå under tilvisning.

Innlegg ved 

Lege, sjukepleiar, brukarmedverkar og fysioterapeut. 

Kontaktinformasjon

For fleire spørsmål om kurset, kontakt Hjarteavdelinga ved Haukeland universitetssjukehus

Tone M. Norekvål, Sjukepleiar, professor
 
Kristin J. Ramstad, Spesialsjukepleiar 
 
Hjartepost 1, tlf:  55 97 36 51 

Kontakt