Ikon

Implement it!

Implement it! er et prosjekt der vi vil utforske innføringen av tre ulike pasientsikkerhetstiltak som har vært implementert med varierende grad av suksess både i sykehus, sykehjem og  primærlegetjenesten. De tre tiltakspakkene er antibiotikastyringsprogram (innføring av retningslinjer for bruk av antibiotika), tidlig oppdagelse og rask respons ved forverret tilstand (NEWS-skåre og responsteam) og legemiddelsamstemming.

Helsetjenesten utvikler kontinuerlig ny kunnskap som bidrar til forbedret  pasientbehandling og samtidig styrket pasientsikkerhet. Dessverre viser forskning at det ofte tar lang tid fra ny kunnskap er tilgjengelig til den er tatt systematisk i bruk slik at effektive tiltak blir brukt i enhver situasjon der de er tiltenkt og nyttige. Ofte er det mangler ved selve innføringen av tiltakene som fører til at en ikke oppnår forventede effekter. 

I dette prosjektet bruker vi en modell for å forstå hvordan en kan innrette seg for å lykkes med innføring av nye tiltak. Mange pasientsikkerhetstiltak har  godt dokumenterte effekter i forskningsstudier, men hvis de ikke innføres og brukes med høy grad av etterlevelse kan en heller ikke forvente effekt i det daglige. Litteraturstudier viser at det kan være en felles kunnskap om hvordan god innføring (mplementering) bør gjennomføres, ved at en i planlegging og gjennomføring tar betydelig hensyn til lokale forhold (kontekstuelle faktorer) i det kliniske miljøet og på stedet der ny praksis skal innarbeides.

Prosjektet administreres fra Kirurgisk serviceklinikk med overlege/professor Eirik Søfteland som prosjektleder.

 1. ​Litteratur- og observasjonsstudier for å utvikle en teoretisk modell for beskrivelse av god implementering
 2. Bearbeiding av den teoretiske modellen med utvikling av en tiltakspakke til felles bruk for å sikre optimal implementering av ny behandling.
 3. Direkte utprøving av slike implementeringstiltak ved innføring av nye metoder, hvor en sikter å ta spesielt hensyn til de faktorene som har størst betydning for å oppnå gode resultater med høy etterlevelse i en klinisk hverdag.

Modell for forskningsprosjektet sine tre faser: -struktur, prosess og effekt - og sammenhengen mellom dem. Grafisk illustrasjon.

​​Prosjektet (CRISTIN 2528159​) har fått finansiering av Norges forskningsråd for 4 år (NFR 316274). Det er et samarbeid mellom Helse Bergen, Helse Fonna og Universitetet i Oslo. Prosjektet har internasjonale samarbeidspartnere ved King's College i London og Karolinske institutet i Stockholm.

 • ​​Overlege/professor Eirik Søfteland, Helse Bergen
 • Spesialrådgiver/professor Stig Harthug, Helse Bergen
 • Førsteamanuensis/forsker Miriam Hartveit, Helse Fonna
 • Rådgiver/forsker Hilde Valen Wæhle, Helse Bergen
 • PhD-stipendiat/overlege Jonas Torp Ohlsen, Helse Bergen
 • Universitetsbibliotekar Regina Küfner Lein, UiB
 • Allmennlege/førsteamanuensis Sigurd Høye, UiO
 • Rådgiver/forsker Sara Sofia Lithén, UiO
 • Professor Nick Sevdalis, Kings College, London
 • Professor John Øvretveit, Karolinska Institutet, Stockholm
 • Overlege Per Espen Akselsen, Helse Bergen

Logo for forskningsprosjektet; tre tannhjul i fargene gul, oransje og blå, og teksten
​​​


Sist oppdatert 06.02.2023